Regulácia zdravotnej starostlivosti v kraji bude môj prvý krok v prípade zvolenia za župana, tvrdí podnikateľ a Bratislavčan, PhDr. Martin Jakubec, PhD. nezávislý kandidát na predsedu Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) vo voľbách do VÚC ktoré sa konajú 4. novembra 2017.

Téma pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) župy, je nepoznanou témou pre ľudí, a preto aj zorientovanie sa v právomociach župy, nie je celkom jednoduché. Robím tak preto, aby som v tejto zložitej veľmi sofistikovanej téme pomohol zorientovať sa aj bežným ľuďom, ktorí nemusia byť presne fokusovaní na funkciu župy, financií, regionálnom zdravotníctve či sociálnej starostlivosti a vedie ma k tomu úprimný dôvod, aby sme išli naozaj po vecných argumentoch.

Budem sa v mojom stanovisku  venovať, predovšetkým pohľadu ich vynakladania na zvyšovanie kvality a efektívnosti zabezpečovania poskytovania zdravotnej starostlivosti vo väzbe na pacienta ktorý musí byť na prvom mieste ako je zakotvené v PVV na roky 2016-2020. Meradlom dosiahnutia tejto efektívnosti musí byť Ústava čl. 40 v ktorom je zakotvené že občan má ústavné právo na ochranu zdravia….Toto právo je garantované štátom ako verejným poskytovateľom zdrav starostlivosti.

 

Ak do zdravia zdravých ľudí investuje každý rezort časť svojich zdrojov (nie iba finančných) umožní to nie len zlepšiť zdravie, ale bude to mať pozitívny vplyv na dlhodobý sociálny a hospodársky vývoj krajiny. Investície do zdravotníctva a do zdravotnej starostlivosti orientovanej na výsledky zlepšia zdravie chorých a identifikujú zdroje ktoré sa môžu uvoľniť na riešenie rastúceho dopytu v rezorte zdravotníctva.

Treba zdôrazniť, že pozitívny vývoj v podobe nového zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia je skôr následkom povinnosti plnenia predvstupových kritérií do EÚ než pocitu vnútornej potreby. Dôkazom toho je, že v reálnej praxi stále nebádať primeraný kvalitatívny posun. V uplynulom období bola časť kompetencií týkajúcich sa starostlivosti o zdravie prenesená do kompetencie samosprávy. Dôsledkom tejto nedokonanej decentralizácie je oslabenie integrity manažmentu zdravotnej starostlivosti a determinantov zdravia, čo má negatívny vplyv na spoločnosť z pohľadu starostlivosti o zdravie.

Stále však existujú oblasti, ktorých aktuálny stav, vývoj a interné procesy zjavne zaostávajú a vzniká zväčšujúci sa rozdiel medzi potrebou a realitou. Jednou z takých oblastí je aj regionálna zdravotná starostlivosť o zdravie, v kontexte vývoja a stavu determinantov zdravia. Nedokonanej z pohľadu fiškálnej decentralizácie, a nie celkom jasného účelu prenosu niektorých kompetencií.

V uplynulom období výkonu funkcie župana Pavlom Frešom nebola vykonaná skoro žiadna pozitívna zmena smerom k občanom z regiónu Bratislavského kraja.

Čo chýba ľudom v kraji a obciach? Odpoveď je špecialisti, ambulancie, pediatri atď. Aj mix sociálnej a zdravotnej starostlivosti – lôžkové zariadenia v správe a pôsobnosti samosprávneho kraja (BSK) lôžkové zariadenia sú často využívané /zneužívané na zabezpečenie sociálnej starostlivosti a služieb hlavne pre starých občanov, a to najmä v dôsledku obmedzenej dostupnosti domovov dôchodcov, DSS, hospicov, a podobných typov zariadení. Toto využívanie, patriace do sociálnej sféry, odoberá zdroje zdravotníctvu. Personálne zabezpečenie zdravotníctva je obzvlášť závažný problém. Priemerné platy v zdravotníctve sú v porovnaní s inými sektormi absolútne poddimenzované. Lekári a aj zdravotnícky personál ošetrovateľov nie sú dostatočne motivovaní k svojej práci. Svoju prácu ale robia s citom a láskou k ľudom. Zaslúžia si lepšie odmeny za ich výkon. V prípade zvolenia do funkcie župana ich posilním tak, že budem mimoriadne odmeňovať lekárov aj personál špeciálnymi odmenami županom.

Redukcia siete nemocníc len na chvíľu tento problém oddiali.   Je nedostatočná diferenciácia lekárov podľa kvality a produktivity práce.
Lekári v čoraz väčšej miere preferujú privátnu prax alebo privátne zdravotnícke zariadenia.

 

Budem sa snažiť zapojiť verejnosť do manažmentu na národnej a regionálnej (krajskej) úrovni. Vytvorím regionálny ekonomický model pre posilnenie regionálneho zdravotníctva a lekárov špecialistov, ktorí budú pôsobiť na území BSK. Na mysli mám aj dosluhujúcich lekárov špecialistov ale aj prijatie nových, mladých a nádejných lekárov. Regulatív budem zameriavať aj na dostupnosť ponuky cenovo prístupných ale kvalitných špeciálnych tovarov vrátane liekov a služieb pre starších ľudí ako aj náklady spojené s umiestňovaním starších občanov do zariadení ktoré si veľa krát nevedia dovoliť zaplatiť, pretože náklady na mesiac veľa krát presahujú trojnásobok starobného dôchodku. Ako župan budem spolu financovať dotáciami znevýhodnených starších občanov dorovnaním nákladov na umiestnenie v zariadení sociálnej starostlivosti. Záleží mi na kvalite života staršej generácie. Jedná sa o komplexný problém, ktorý nie je len ekonomickým ale aj morálnym voči ľuďom ktorí celý život pracovali a na sklonku života si nevedia dopriať ani základnú sociálnu službu v núdzi.  V prípade zvolenia do funkcie župana bude sociálna starostlivosť podporená županom kraja garantovaná!

Za hlavné taktické úlohy v tomto smere považujem hlavne posilniť regionálne zdravotníctvo. Motivovať mladých ľudí k výkonu zdravotnej starostlivosti, udržať si lekárov doma v kraji, aby neodchádzali mimo krajiny. Lepšie odmeňovať lekárov a zdravotné sestry mimoriadnou odmenou od župy za zásluhy. Navyše je potrebné postaviť filozofiu ústavných zariadení na trojúrovňovom modeli, pričom na prvej úrovni bude treba vytvoriť dobudovaním vybraných fakultných nemocníc tri univerzitné nemocnice ako koncové zariadenia na najvyššej úrovni kvality, nadregionálne klastre poskytovania zdravotnej starostlivosti, centrá medicínskeho vzdelávania a výskumu, informačnej základne zdravotníctva, na druhej úrovni zriadiť fakultné nemocnice a špecializované národné centrá na území BSK, a napokon, na tretej úrovni zriadiť ostatné (rehabilitačné ozdravovne) zdravotnícke zariadenia (štátne, v pôsobnosti VÚC, súkromné).

Kvalita zdravotnej starostlivosti má viacero rozmerov z rôznych pohľadov – pacienta, poskytovateľa, platiteľa a štátu. Do kritérií kvality možno zahrnúť najvyššiu možnú odbornú starostlivosť, efektívne využívanie zdrojov, minimálne riziko pre pacienta, spokojnosť pacienta, ako aj včasnosť poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Na Slovensku sa podľa zákona museli zaviesť , najmä v nemocniciach, rôzne systémy manažérskej kvality. Problémom kvality samotnej starostlivosti však zostáva skutočnosť, že nie sú vypracované odborné kritéria na správne poskytovanú zdravotnú starostlivosť. Kvalita starostlivosti súvisí v prvom rade s vypracovaním správnych diagnostických a liečebných postupov a s vypracovaním katalógu výkonov. Kvalita musí byť predovšetkým merateľná.

Regulácia udeľovania licencií – optimalizácia prerozdeľovania ľudských zdrojov – v súčasnosti je príliš veľa lekárov – špecialistov v ambulantnej sfére a nedostatok v ústavnej starostlivosti. Takisto je potrebné podporiť, aby absolventi lekárskych fakúlt mali záujem o špecializáciu praktického lekára, na tento účel je nutné zaviesť motivačné mechanizmy.

Vzdelávanie je potrebné najmä v ošetrovateľstve, pretože už v krátkodobom horizonte vznikajú vážne problémy s poskytovaním zdravotnej starostlivosti nie kvôli finančným problémom, ale pre absenciu kvalifikovaného personálu.

Aj mix sociálnej a zdravotnej starostlivosti – lôžkové zariadenia sú často využívané /zneužívané na zabezpečenie sociálnej starostlivosti a služieb hlavne pre starších a to najmä v dôsledku obmedzenej dostupnosti domovov dôchodcov, hospicov, a podobných zariadení. Toto využívanie, patriace do sociálnej sféry, odoberá zdroje zdravotníctvu.

Personálne zabezpečenie zdravotníctva je obzvlášť závažný problém. Priemerné platy v zdravotníctve sú v porovnaní s inými sektormi nízke. Klesá atraktivita lekárskeho povolania, rastie priemerný vek lekárov. Rastú možnosti pracovnej mobility v rámci EÚ. Ešte vypuklejšie problémy sú u zdravotných sestier, kde výrazne rastie dopyt po ich službách na rozhraní zdravotníctva a sociálnej sféry u starých ľudí. Nedostatok sestier na niektorých oddeleniach je akútny. Redukcia siete nemocníc len na chvíľu tento problém oddiali. Je nedostatočná diferenciácia lekárov podľa kvality a produktivity práce. Lekári v čoraz väčšej miere preferujú privátnu prax alebo privátne zdravotnícke zariadenia. Chápanie sektora zdravotníctva ako nákladového, ktorý spotrebúva verejné zdroje, nezlepšuje jeho pozíciu. V skutočnosti je to ekonomicky produktívny sektor. Možno totiž merať nielen zdravotné, ale aj ekonomické prínosy jednotlivých zdravotníckych zariadení.

Novým javom je jednotný európsky priestor na poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Ideou EÚ je, aby „euroobčania“ mohli čerpať zdravotnú starostlivosť v ľubovoľnej krajine v rámci EÚ. V dôsledku nerovnakých cenových hladín zdravotníctva v SR a v západoeurópskych krajinách môže čerpanie zdravotnej starostlivosti našimi občanmi v zahraničí , ako aj využívanie nášho dotovaného sektora občanmi iných krajín, narušiť finančnú stabilitu sektora. Obzvlášť aktuálny je rozpad medzigeneračnej solidarity. Sociálny štát je v podstate založený na medzigeneračnej solidarite, kde pracujúci prispievajú na svojích rodičov a financujú výchovu svojích detí. Terajšia hodnota koeficientu plodnosti na úrovni 1,25 (pri potrebnej hodnote koeficientu plodnosti 2,1) znamená, že veľká časť terajšej generácie odmietla investovať do následujucej generácie, ale pritom očakáva, že v dôchodkovom veku bude financovaná pracujúcimi (aj v oblasti zdravotnej starostlivosti) Budúca generácia pracujúcich (generácia detí) bude nespokojná so zvýšenou záťažou zdravotníctva a bude vytvárať tlak na zníženú mieru solidarity.

Strategické  ciele:

Optimalizovať podiel štátnych a privátnych zdrojov v jednotlivých častiach systému poskytovania zdravotnej starostlivosti.

Na základe verejnej diskusie a celospoločenského konsenzu explicitne definovať rozsah zdravotnej starostlivosti hradený z verejných zdrojov.

Prostredníctvom vytvorenia Národného zdravotného informačného systému a Národného zdravotného portálu v rámci e-Health poskytnúť pre riadenie, reguláciu a kontrolu aktérov v rezorte a celého rezortu správne informácie v správnom čase a na správnom mieste.

Uchádzam sa o Vašu priazeň milí spoluobčania nášho kraja, ale aj celého regiónu a krajiny. Som rodený Bratislavčan, človek mladý, nezaťažený, fokusovaný na problémy bežných ľudí, zapálený pre dosiahnutie výsledku pre blaho všetkých občanov aj za cenu verejného bitia sa za pravdu. Budem rád, ak podporíte mňa ako nezávislého kandidáta na predsedu Bratislavského samosprávneho kraja.

 

PhDr. Martin Jakubec, PhD.

Nezávislý občiansky kandidát na predsedu BSK
www.jakubeczupan.sk

 

Komentáre

 • 720p izle Odpovedať

  Way cool! Some extremely valid points! I appreciate you penning this post and also the rest of the website is really good. Auberta Hamish Heid

  10. decembra 2020 na 3:44
 • ucretsiz Odpovedať

  Good replies in return of this question with firm arguments and describing everything about that. Rhiamon Sanders Adolph

  13. januára 2021 na 6:13
 • film izle Odpovedať

  Really enjoyed this blog article. Really looking forward to read more. Much obliged. Benedikta Cole Bobbette

  13. januára 2021 na 16:17
 • hd film izle Odpovedať

  You made some decent points there. I did a search on the issue and found most individuals will approve with your blog. Kellsie Tobias Farlee

  14. januára 2021 na 3:48
 • filmi izle Odpovedať

  Way cool! Some very valid points! I appreciate you penning this write-up plus the rest of the site is also really good. Renate Byram Braynard

  17. januára 2021 na 2:00
 • bluray Odpovedať

  You want to pass the ball to a player who is near others from your team rather than a player who is surrounded by defenders. Yolane Stanfield Clarie

  25. januára 2021 na 15:49
 • online Odpovedať

  Excellent post. I will be facing many of these issues as well.. Annabell Irwinn Fielding

  29. januára 2021 na 19:47
 • 720p Odpovedať

  Wonderful work! That is the type of information that should be shared around the internet. Miran Urson Emmit

  30. januára 2021 na 5:45
 • bollywood Odpovedať

  Excess content under one category can make a lot of duplicate content in your archives. Joell Octavius Sarine

  30. januára 2021 na 23:16
 • netflix Odpovedať

  I hope your paradise happens. A good first step are those care packages for those in need! Ammamaria Walt Bertrand

  31. januára 2021 na 1:28
 • turkce Odpovedať

  Good post. I learn something new and challenging on websites I stumbleupon on a daily basis. It will always be useful to read through articles from other authors and use something from their websites. Bernadine Quinn Junette

  31. januára 2021 na 11:27
 • canli Odpovedať

  I intended to compose you a very little note to be able to thank you so much the moment again about the pleasing ideas you have contributed above. This is unbelievably open-handed with you to present openly what exactly many of us could have advertised as an ebook to earn some bucks on their own, principally now that you might well have done it in case you considered necessary. Those advice in addition acted as a fantastic way to understand that other people online have the same passion really like my very own to figure out more on the topic of this condition. I am certain there are numerous more pleasurable moments ahead for individuals that examine your blog post. Con Herve Kado

  31. januára 2021 na 16:55
 • erotik Odpovedať

  Don t rush into problem-solving. Your child might just want you to listen, and to feel that their feelings and point of view matter. Prompt your child to tell you how they feel by describing what you think they re feeling for example, It sounds like you felt left out when Felix wanted to play with those other kids at lunch . Be prepared to get this wrong, and ask your child to help you understand. Alanah Aluino Philcox

  31. januára 2021 na 20:08
 • online Odpovedať

  It is the best time to make some plans for the future and it is time to be happy. Chandal Rickie Reckford

  31. januára 2021 na 22:41
 • indir Odpovedať

  Pershendetje! Jam I interesuar per tu bere model, ju lutem me kontaktoni Daryl Norton Bernadine

  31. januára 2021 na 23:09
 • watch Odpovedať

  Storia perfetta per descrivere, nello stile che ti contraddistingue, la situazione attuale ed i sentimenti che ognuno di noi prova. Victoria Delbert Cottrell

  1. februára 2021 na 6:12
 • direk Odpovedať

  Magnificent beat ! I wish to apprentice while you amend your site, how could i subscribe for a blog web site? The account aided me a acceptable deal. I had been tiny bit acquainted of this your broadcast provided bright clear idea Perle Massimiliano Emili

  1. februára 2021 na 8:06
 • yabanci Odpovedať

  Superb page! I personally had a new scanning. I hope to read simple things much from your business. It looks like you may have superb details and furthermore thought. My organization is quite shocked due to this critical information. Francyne Morten Octavus

  1. februára 2021 na 11:01
 • tek part Odpovedať

  My intention is to start taking CPP at 70. I hope to use RRSP income to fund retirement until then. Selia Charles Koby

  1. februára 2021 na 13:35
 • filmkovasi Odpovedať

  I reckon something truly special in this internet site. Ortensia Alyosha Nadiya

  1. februára 2021 na 15:30
 • tek part Odpovedať

  Appreciate it for this post, I am a big fan of this website would like to keep updated. Eryn Hilary Damarra

  1. februára 2021 na 23:14
 • netflix Odpovedať

  You could certainly see your enthusiasm in the work you write. Emilee Ferdy Aube

  2. februára 2021 na 1:14
 • watch Odpovedať

  This article presents clear idea for the new people of blogging, that actually how to do blogging and site-building. Arliene Chas Jada

  2. februára 2021 na 5:34
 • watch Odpovedať

  This has to be one of my favorite posts! And on top of thats its also very helpful topic for newbies. thank a lot for the information! Merilyn Elwood Neo

  2. februára 2021 na 12:34
 • watch free Odpovedať

  I had no idea I would be so bowled over by these two countries. Would love to go back soon. Karine Pattie Wey

  2. februára 2021 na 16:11
 • 123movies Odpovedať

  A person necessarily lend a hand to make seriously articles I would state. That is the first time I frequented your website page and so far? I surprised with the research you made to create this particular publish incredible. Excellent activity! Arabella Bryce Alexina

  6. februára 2021 na 12:06
 • bluray Odpovedať

  There may be noticeably a bundle to find out about this. I assume you made certain nice factors in features also. Jodie Cornall Asare

  7. februára 2021 na 19:49
 • dublaj Odpovedať

  your about-all dental treatment? This report can empower you way in oral cure. Carmella Kele Thierry

  8. februára 2021 na 7:13
 • diziler Odpovedať

  I hope you ease back into the work week with a thimble of work. Beatriz Patric Glanville

  8. februára 2021 na 11:28
 • diziler Odpovedať

  After I originally left a comment I seem to have clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and from now on each time a comment is added I receive 4 emails with the exact same comment. Perhaps there is an easy method you can remove me from that service? Appreciate it! Joby Rudd Caro

  8. februára 2021 na 15:22
 • mp3 Odpovedať

  I definitely wanted to post a small comment to appreciate you for all the superb recommendations you are placing on this website. My time-consuming internet look up has at the end of the day been compensated with brilliant facts and techniques to go over with my company. I would claim that many of us website visitors actually are truly fortunate to exist in a decent website with so many brilliant professionals with valuable tricks. I feel extremely blessed to have discovered your web page and look forward to so many more amazing times reading here. Thanks once again for everything. Joeann Otho Sigfrid

  9. februára 2021 na 9:21
 • Nancee Odpovedať

  My partner and I stumbled over here from a different web address and
  thought I might check things out. I like what I see so i am just following
  you. Look forward to looking over your web page again.

  21. júla 2021 na 18:59
 • Isidro Odpovedať

  Hi there! Someone in my Facebook group shared this website with us so I came to look it over.
  I’m definitely loving the information. I’m book-marking
  and will be tweeting this to my followers! Outstanding blog and outstanding design.

  22. júla 2021 na 10:25
 • Harry Odpovedať

  I have read a few excellent stuff here. Certainly price bookmarking
  for revisiting. I wonder how much attempt you put to create this type of fantastic informative site.

  22. júla 2021 na 23:32
 • Ahmad Odpovedať

  Hey there! This is kind of off topic but I need some guidance from
  an established blog. Is it very hard to set up
  your own blog? I’m not very techincal but I can figure things
  out pretty quick. I’m thinking about setting up my own but I’m not sure where
  to begin. Do you have any tips or suggestions?
  Cheers

  8. augusta 2021 na 8:45
 • Jame Odpovedať

  Thank you for the good writeup. It if truth be told was a leisure account it.
  Look complicated to more delivered agreeable from you!
  However, how can we communicate?

  10. augusta 2021 na 22:37
 • Charlene Odpovedať

  Hi, I do believe this is an excellent blog. I stumbledupon it 😉 I’m going to come
  back once again since I book-marked it. Money and freedom
  is the best way to change, may you be rich and continue to help
  other people.

  30. augusta 2021 na 21:28
 • Leland Pearce Odpovedať

  This is really intriguing, You’re an especially efficient writer. I have signed up with your feed additionally look ahead to finding your personal interesting write-ups. Furthermore, I’ve got shared the blog inside our social networks.

  30. januára 2022 na 20:18
 • journey recovery and wellness centre Odpovedať

  What’s up, just wanted to say, I enjoyed this article. It was helpful.
  Keep on posting!

  17. apríla 2022 na 22:09
 • Israel night club Odpovedať

  I was excited to discover this website. I want to to thank you for your time for this wonderful read!! I definitely liked every part of it and i also have you book-marked to look at new things on your website.

  26. apríla 2022 na 16:49
 • crorkservice Odpovedať

  dapoxetine for sale ukcenter triiodothyronine base

  11. mája 2022 na 18:22
 • דירות דיסקרטיות בירושלים Odpovedať

  Everything is very open with a precise clarification of the issues. It was truly informative. Your site is extremely helpful. Many thanks for sharing!

  13. mája 2022 na 10:55
 • https://israel-lady.co.il/ Odpovedať

  Good post. I learn something totally new and challenging on blogs I stumbleupon every day. It will always be interesting to read through articles from other writers and use a little something from other sites.

  17. mája 2022 na 15:10

Pridaj komentár