K téme zlepšenia fungovania nášho kraja odpovedá nezávislý kandidát na predsedu a poslanca BSK, podnikateľ a generálny manažér Východoeurópskej agentúry pre rozvoj, PhDr. Martin Jakubec, PhD.

 

 1. Akú máte predstavu a aké konkrétne kroky máte v pláne podniknúť pre
  podporu rozvoja cyklotrás na území BSK?

Momentálne nemáme vybudované základné cyklotrasy cez Bratislavu a okolie. Žiaľ, všetci vieme, že najlepšie sa bikuje v Rajke a v Rakúsku. V Bratislave cyklotrasy nie sú vybudované, ale sú len nakreslené na chodníkoch. Preto pohyb peších a cyklistov  Bratislave a okolí sa stáva pomerne adrenalínovou záležitosťou.

Cyklistika v kraji  je prioritou môjho volebného programu. Chcem spolu s občanmi – a cyklistami  sledovať transparentnosť  a efektívne vynakladaných  peňazí. Mesto Bratislava a BSK vzájomne v tejto oblasti nespolupracujú. Vedenie mesta a BSK presadzujú hlúposti,  ako vyznačenie okruhu – pruh pre cyklistov Starého Mesta alebo trasu na Starohájskej. Cez mesto má tiež prechádzať európska cyklistická cesta z Nórska do Grécka.

Všetci vieme, že  BSK čerpá na cyklotrasy či na bikesharing státisíce eur  až milióny eur eurofondondov  a z Integračného regionálneho operačného programu, no nakoniec len namaľujú na chodník akože cyklotrasy  olejovými farbami. Aj preto sú v Bratislave cyklisti dosť arogantní, lebo sú dezorientovaní. Nechtiac  križujú aj miesta, kde nemajú čo hľadať.

Urobím všetko, aby  sa skvalitnilo 25 km existujúcich a čoraz intenzívnejšie používaných skutočných vyhradených cyklistických chodníkov (v prepočítaní na počet obyvateľov by mala mať Bratislave rádovo viac cyklistických trás).

Požiadam kontrolné orgány prehodnotenie efektívnosti BSK  vynakladania  miliónov  v eur na cyklodopravu. Zruším obmedzenia, aby cestujúci nebol  povinný zakúpiť si pre svoj bicykel dovozný cestovný lístok v hodnote 0,35 eur. ale cestujúci s bicyklom by cestoval bez poplatku.

 1. Čo si myslíte o projekte integrovanej dopravy BSK, tak ako je dnes v
  súčasnej podobe?

Projekt integrovanej dopravy hodnotím kladne. Budem koordinovať ďalšie etapy spriehľadnenia a zmien v tarifnej, dopravnej a informačnej oblasti spoločnosti  Bratislavská integrovaná doprava, a.s. tak, aby obyvatelia menej cestovali svojimi osobnými autami a šetrili životné prostredie.

Nie som presvedčený o takom veľkom počte tarifných zón, ako je doteraz. Rovnako  nie je vytvorený jednotný informačný systém pre všetky prepravné subjekty na území BSK. Sú rezervy pri označovaní vozidiel, pri on-line dopravných informáciách na cestovanie a orientáciu v dopravnom systéme. Preverím toky financovania a platieb v Bratislavskej integrovanej doprave a softwarových firiem, ktoré poskytujú tu služby riešenia.

Preverím efektívnosť konzultačných štúdií, akými boli „Plán dopravnej obslužnosti Bratislavského kraja“ ktoré stáli státísíce eur a svojou výpovednou schopnosťou  neposlúžili potrebám dopravnej obslužnosti Bratislavského kraja.

Kto žil v Londýne, určite pozitívne hodnotí platené zóny vstupu vozidiel do stredu tohto megapolisu.  Inými slovami, v strede Londýna takmer nevidíte súkromné autá, lebo platia ohromné sumy vstupu do zón na deň. Určite budem presadzovať zóny vstupu vozidiel do Bratislavy. teda vstup súkromných vozidiel centra Bratislavy musí byť spoplatňovaný.

 1. Ste s ním spokojný alebo vidíte možnosti na jeho zlepšenie?

Problémy v bratislavskej doprave sa nevyriešia dokiaľ, nebude existovať v Bratislave  obdoba viedenského S-Bahnu,  teda doprava na tratiach, ktoré nebudú zdieľané s automobilovou dopravou.

Žiaľ, na Ministerstve dopravy už tak pätnásť rokov leží projekt zahustenia železničných zastávok na území Bratislavy.

 1. Ste za rozširovanie električkových tratí na území Hlavného mesta SR? (v
  kooperácii s mestom)

Jednoznačne. V koncepciách  Smart City v európskych metropolách  majú električky v rámci udržateľnej mestskej mobility svoje kľúčové miesto.  Kto žil v Dubline, vie ako rýchloelektrička  prebehne za pár minút celou mestskou  aglomeráciou.

 

 1. Prípadne za efektívnejšie využívanie železničných tratí na území Hl..m. SR alebo kraja s cieľom spájať blízke okresné mestá s Bratislavou?

 

 1. Ak áno, akým spôsobom?

Je mi ľúto, že vízia električkovej dopravy sa u pána Freša a Nesrovnala scvrkáva na  lanovkovú eufóriu developerov (prepojenia Mlynských Nív s Lidom).  Považujem za  časovo nereálnu druhú etapu dokončenia električkovej trate v Petržalke do r.2020.  Žiaľ, ani mesto Bratislava, ani súčastné vedenie  BSK nemajú jasnú reálnu koncepciu   električkovej dopravy v našom meste a kraji.

 

Ak by existovala  koľajová sieť zopár staníc kopírujúca oba strany Karpát s „ nohou“ v Petržalke – v tvare veľké „Y“, tak potom by sa za pár minút spojilo celé mesto. Šlo by o pár staníc. Napríklad,  dve-tri  stanice v  Petržalke, na cez Dunaj, stanica ako Nivy,  Centrum, Nové Mesto, Ružinov, Vrakuňa, Rača, Vajnory, ďalej stanica  Karlova Ves, Dúbravka a Devínska- Stupava.  Tak by bolo odstránených väčšina   problémov bratislavskej dopravy.  V tom vidím svoju prioritu svojich snáh. Je to tímový beh viacerých ministerstiev a samosprávy.

 1. Z pozície BSK udeľujete licencie pre regionálnych dopravcov v kraji.
  dnešným trendom je aj vo verejnej doprave prechod od naftových agregátov
  k elektrickým alebo vodíkovým, ci iným alternatívnym druhom
  .

Minulý rok v lete bol v Bratislave  „7. Európsky summit regiónov a miest “. Po prvý raz  sa takýto  summit so silným zastúpením regiónov a miest Západnej Európy predstavil  v Strednej a vo Východnej Európe. Sumit  pod gesciou predsedu Európskeho výboru regiónov pána M.Markkulu z Fínska jasne prezentoval,  ako bude  vyzerať koncepcia inteligentného mesta a trvalo udržateľného regiónu.

Osobne som  rád,  že  členovia z môjho volebného  tímu mali možnosť nadviazať priame kontakty na  Sumite euroregiónov z oblastí Smart City,  ako je informačný systém parkovacích zón- smart parking, logistike, autonómne vozidlá vo verejnej doprave, energetická efektívnosť budov, zelená budovy, inteligentné verejné osvetlenie vízia smart ciest (smart roads)a podobne.

Žiaľ pán Frešo tu neprezentoval silnú víziu BSK ako premeniť inováciu z informačných technológií a digitalizácie do potenciálu bratislavského  regiónu. Vyhodnotil len plány kohéznej politiky a čerpania štrukturálnych fondov. Stánok BSK bol skorej stánkom turistických bedekerov po Bratislave a okolí než silný a realizovateľné vízie.

 1. Máte nejakú predstavu kedy by mohli po cestách BSK jazdiť a poskytovať služby prepravcovia, ktorí budú využívať nové moderné technológie ako napríklad autobusy na elektrický pohon?

 

Súčasné vedenie BSK nemá startupy z oblasti čistejšej a ekologickejšej dopravy (elektrických vozidiel s palivovými článkami). S tým súvisí aj súčasná absencia politiky  licencovania BSK pre nových alternatívnych prepravcov s elektrickými alebo vodíkovými článkami technológiou

Ja a môj tím chápeme nutnosť takýchto startpov v kraji, a potrebu budovania  infraštruktúry dobíjania elektrických vozidiel na batérie.  Práve takéto  startupy či firmy pomôžu zlepšiť kvalitu ovzdušia. Musíme výraznejšie preferovať energiticky pasívne budovy,  eko-busy aj pri vstupoch  do plánovaných platených zón Bratislavy, selektovať labelingom ekologicky nezávadnú e-mobilitu.

 

 1. Pripúšťate, že by druh pohonu mohol byť rozhodujúci faktor pri zazmluvňovaní takýchto dopravcov v budúcnosti?

 

Sumit ako  bol „ 7. Európsky summit regiónov a miest “.  mi dal odpoveď na preferenciu licencovania  nových alternatívnych dopravcov v našom kraji: Tá môže efektívne nákladovo riešiť okrem osobných e-vozidiel aj e-dodávky, e-busy či kamióny z oblasti čistej a ekologickej dopravy v kraji.

 

 1. BSK má v správe stredné školy, regionálne cesty, sociálne a zdravotnícke zariadenia.

Táta otázka má pre mňa veľa podtém a časovaných mín. Osobne očakávam, že BSK  pri  správe stredných škôl, regionálnych ciest, sociálne a zdravotnícke zariadenia prinesie na svetlo veľa  insider informácií, ktoré ma môžu  zoskočiť až šokovať, pre ich netransprarentnosť a cynickú chamtivosť.

 

V rámci Bratislavy pre polmilióna obyvateľov je  mizivý počet samosprávnym krajom prevádzkovaných zariadení.  Celkovo mala župa vo všetkých svojich svojich  zariadeniach pre seniorov ku koncu roka  iba mierne nad  200  miest.  Bratislavský kraj  a jeho sociálne služby sú práve jednou z mála župných kompetencií a verejných služieb s ktorými môže suverénne narábať. Napríklad, starnutie obyvateľstva  v BSK ide ruka v ruke s akútnym nedostatkom sociálnych služieb a zariadení  pre seniorov. Premiestniť odkázaného človeka desiatky kilometrov od jeho bydliska, je komplikované pre neho a často  i pre jeho blízkych, kvôli odlúčeniu i návštevám.  Tým skôr  by preto malo platiť, že ak niektorú z kompetencií vykonávajú, mali  by  ju realizovať  v dostatočnom rozsahu a kvalite.

 

Pokiaľ  viem, žiadny konkrétny nový projekt zariadenie pre seniorov zásadnejšieho  zvýšenia kapacity  v BSK predložený nebol ani sa v posledných rokoch  nerealizoval.  Pri nedostatku kapacít dostupných verejných zariadení sociálnych služieb však na druhej strane existuje v oblasti stredného školstva prebytok kapacít a budovy patriace župe, ktoré sa tento účel používali, vo viacerých prípadoch zívajú prázdnotou.

 

Pritom logicky  by malo platiť, že ak má bratislavská  župa budovy, ktoré nevie využiť na pôvodný účel, mala by si ich snažiť použiť na výkon inej svojej kompetencie. A tak sa  menšie budovy, ktoré kedysi slúžili ako školy mohli a môžu zmeniť na zariadenia sociálnych služieb.  Kľudne by to mohli byť aj útulnejšie  zariadenia komunitného charakteru. Zatiaľ  tak nik na župe nekonal.

 

Pri ďalšom zvyšovaní počtu miest pre deti,  je vytváranie nových miest v existujúcich prevádzkovaných budovách materských a základných škôl a ich areáloch  výrazne lacnejšie ako budovanie úplne nových materských škôl alebo  rekonštrukcia zdevastovanej  stavby  a naviac nové miesta vieme tak  rozmiestniť rovnomernejšie po celom kraji.

 

Nepovažujem  za reálne, aby sme každú chátrajúcu budovu  v župe zachraňovali alebo búrali  z rozpočtu.   Prial by som si, aby župa budovy,  ktoré dostala do vienka pri svojom vzniku nielen udržiavala  v takom  stave, aby. používala ich na výkon svojich kompetencií  v prospech obyvateľov kraja.

 

Budem pozorne sledovať efektivitu vynakladaných zdrojov, konktrétne, ako spoločnosť Regionálne cesty , a.s. spravuje a udržuje  cesty II. a III. triedy Bratislavského samosprávneho kraja v celkovej dĺžke viac ako 500 km. Budem sledovať činnosť spoločnosti Regionálne cesty , a.s. Ich  čerpanie  dotácií a  ako zabezpečujú  plnenie štátnej koncepcie diaľnic a ciest zosúladenej s koncepciou BSK o plnení úpravy, údržby a obnovy ciest, komunálnych služieb.

 

 

 1. Budete hľadať ako župan riešenia, ktoré budú vždy v prospech živostného prostredia? (ako napríklad, zelené strechy, zateplovanie, znižovanie emisií, využívanie BEV, EV, FCV automobilov vo firmách v pôsobnosti BSK)

Spektrum úloh ktoré obsahuje koncepcia „Smart City“ je témou viacerých reálnych riešení a výziev od globálych IT firiem ako IBM, Oracle, SAP. Smart City koncept je pomerne silno rozpracovaný Európskou komisiou, úspešne realizovaných projektov  Smart City regiónov  (Holandsko a Španielsko). Ak vyhrám voľby župana BSK , potom budú úlohy a riešenia  výziev Smart City bude pre mňa a môj tím našim  každodenným bojovým poľom.

Viac o kandidátovi nájdete na www.jakubeczupan.sk

 

 

Komentáre

 • 720p Odpovedať

  Marvelous, what a weblog it is! This webpage gives useful information to us, keep it up. Audra Lonny Westlund

  10. decembra 2020 na 8:31
 • film izle Odpovedať

  So, spice up your blog with images that reflect your content. Allina Ralph Charline

  17. januára 2021 na 21:47
 • filmi izle Odpovedať

  Our team are will rapidly and successfully make a guarantee High-end remodelling New York. Kania Tom Roxana

  18. januára 2021 na 1:45
 • full hd tek parça izle Odpovedať

  You should be a part of a contest for one of the most useful blogs on the internet. Vivyanne Lonnie Grissel

  18. januára 2021 na 19:39
 • erotik Odpovedať

  The Lenovo Yoga 910 is now available in Singapore. Belita Mac Marguerite

  21. januára 2021 na 20:35
 • altyazili Odpovedať

  This helps validate your skills and can give you that extra confidence boost when playing against your opponents. Kevyn Al Covell

  29. januára 2021 na 21:46
 • 720p Odpovedať

  You made some respectable points there. I looked on the internet for the issue and found most people will go along with with your website. Gertruda Gualterio Launcelot

  30. januára 2021 na 7:32
 • yabanci Odpovedať

  Hello my friend! I wish to say that this article is amazing, nice written and include almost all significant infos. I would like to peer extra posts like this . Ronda Dunc Dorfman

  30. januára 2021 na 9:36
 • bollywood Odpovedať

  Hi there to every one, the contents existing at this website are really amazing for people experience, well, keep up the good work fellows. Florella Hasty Calv

  31. januára 2021 na 3:31
 • filmkovasi Odpovedať

  Thanks for finally writing about > blog_title < Loved it!| Felisha Whitaker Hermia

  31. januára 2021 na 17:38
 • 123movies Odpovedať

  I love your blog.. very nice colors & theme. Did you make this website yourself or did you hire someone to do it for you? Plz reply as I’m looking to create my own blog and would like to know where u got this from. thanks a lot| Clari Sven Nessim

  31. januára 2021 na 19:38
 • dublaj Odpovedať

  Somebody necessarily assist to make significantly articles I would state. That is the very first time I frequented your website page and up to now? I amazed with the research you made to create this actual post incredible. Excellent activity! Sharity Garik Puduns

  31. januára 2021 na 21:21
 • netflix Odpovedať

  You have made some good points there. I checked on the web for additional information about the issue and found most individuals will go along with your views on this website. Kassandra Matthieu Arel

  1. februára 2021 na 9:58
 • hindi movie Odpovedať

  Thank you for sharing your thoughts. I truly appreciate your efforts and I am waiting for your further write ups thanks once again. Tish Christoper Hyps

  4. februára 2021 na 13:38
 • tek parca Odpovedať

  You made some good points there. I looked on the internet for the issue and found most individuals will consent with your website. Sheela Maxie Gotthelf

  6. februára 2021 na 10:17
 • watch Odpovedať

  Can I just say what a relief to locate someone who in fact recognizes what theyre talking about on the internet. You definitely recognize how to bring a concern to light as well as make it essential. Even more individuals need to read this and recognize this side of the story. I angle think youre not much more preferred since you certainly have the gift. Gertrude Garner Tenney

  7. februára 2021 na 19:42
 • dublaj Odpovedať

  Hello There. I found your blog using msn. This is a really well written article. I will be sure to bookmark it and return to read more of your useful info. Thanks for the post. I will certainly return. Jonell Clive Sikorski

  8. februára 2021 na 4:36
 • diziler Odpovedať

  Nice blog here! Also your site loads up very fast! What host are you using? Can I get your affiliate link to your host? I wish my website loaded up as quickly as yours lol Shirlene Neil Hako

  8. februára 2021 na 11:22
 • mp3 Odpovedať

  Myriad men squander at the exact same metre in the bathroom tickling their laughable bone or captivating indiscriminately trivia. If that sounds like your go down aside or boyfriend, excogitate investing textsi.corrsnow.se/oplysninger/find-nye-venner-app.php in a series of bathroom readers you can be afflicted with stale at a parsimony shop. Accord in a piddling ammunition pain from the saving rat on, and shock your sweetie during organizing his inimitable reading gloomy next to the john. Ashla Bowie Zeralda

  9. februára 2021 na 14:48
 • dublaj Odpovedať

  Quisque volutpat condimentum velit. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Nam nec ante. Lelia Aldus Jeana

  10. februára 2021 na 10:46
 • turkce Odpovedať

  Ultimately, I have located the details that I was seeking. Thank you for writing this helpful blog post. It has actually made my study go a lot more efficiently. I recognize that others will certainly feel the same way as well as do strategy to share your message with others. Constantina Delano Cahilly

  13. februára 2021 na 14:36
 • turkce Odpovedať

  Nie wystepuja czesto, a jedynie w przypadku, kiedy pacjent nie stosuje sie do zalecen lekarza i producenta Viagry, bez konsultacji zwieksza dawke leku lub tez przyjmuje kilka tabletek na dobe. Moga tez pojawic sie w przypadkach, kiedy mezczyzna pomimo przeciwwskazan zdecydowal sie na przyjmowanie leku. Silne dzialanie leku wymusza przyjmowanie go wedlug scisle ustalonych regul. Najczesciej wystepujacymi skutkami ubocznymi sa: zaczerwienienia twarzy, zawroty i bole glowy, bole miesni, niestrawnosc, problemy z ostroscia widzenia i niedroznosc nosa. Clemence Gaylor Gaye

  13. februára 2021 na 16:01
 • turkce Odpovedať

  Fusce ultricies dolor a eros dignissim at vulputate magna aliquet. Cras porttitor dapibus dictum. Pellentesque scelerisque euismod eleifend. Duis aliquam tincidunt mi, pellentesque convallis massa euismod ac. Pellentesque eleifend consectetur egestas. Curabitur eu eros arcu. Nulla ultricies, enim nec dictum blandit, enim magna consectetur dui, sit amet tempus massa sapien sit amet urna. Ut tellus sem, tempus ut mattis sed, placerat eget velit. Cras quam odio, feugiat quis bibendum eget, molestie vel mauris. Cras ultrices iaculis aliquet. Etiam eget tellus metus, ac pellentesque purus. In congue rhoncus laoreet. Quisque metus purus, blandit nec pellentesque ut, sagittis eu lectus. Julissa Reinwald Rosenblatt

  13. februára 2021 na 16:51
 • turkce Odpovedať

  Awesome write-up. I am a normal visitor of your web site and appreciate you taking the time to maintain the nice site. I will be a frequent visitor for a long time. Cate Kane Fortuna

  13. februára 2021 na 17:55
 • turkce Odpovedať

  Thanks a lot for the article post. Really looking forward to read more. Fantastic. Malia Webb Marylee

  13. februára 2021 na 18:40
 • turkce Odpovedať

  I know this web site offers quality dependent posts and extra data, is there any other web site which offers these data in quality?| Bobbe Wendall Rafiq

  13. februára 2021 na 20:24
 • turkce Odpovedať

  Haha! I believe it. You are however one of the people who made it possible, thanks! Jillane Timmie Bick

  13. februára 2021 na 21:42
 • turkce Odpovedať

  This article offers clear idea designed for the new viewers of blogging, that really how to do blogging. Farica Morley Micki

  13. februára 2021 na 23:22
 • turkce Odpovedať

  Wow! Thank you! I always wanted to write on my blog something like that. Can I implement a part of your post to my website? Chelsie Gran Coy

  14. februára 2021 na 0:35
 • turkce Odpovedať

  Thank you for writing this very insightful blog. Yes as I found when we were raising our kids, when children come along it surely changes the marriage and you have to really work at treating each other as you would want to be treated. You are so right!! Dorolice Sherm Dorkus

  14. februára 2021 na 2:42
 • turkce Odpovedať

  Hello there. I found your site via Google at the same time as searching for a comparable subject, your site came up. It appears to be good. I have bookmarked it in my google bookmarks to come back then. Nona Abran Michi

  14. februára 2021 na 6:28
 • turkce Odpovedať

  So many beautiful truths here. Thanks for putting these words out in to the world! Marin Luis Waldemar

  14. februára 2021 na 10:07
 • turkce Odpovedať

  Thank you for your blog article. Thanks Again. Much obliged. Cathryn Sig Ballman

  14. februára 2021 na 13:53
 • turkce Odpovedať

  Thank you very much for your kind words and for reading this article. I will take your advice and add more images. Roanna Devland Hasheem

  14. februára 2021 na 16:58
 • turkce Odpovedať

  Pretty! This was an extremely wonderful article. Many thanks for providing this information. Dido Zebadiah Hatcher

  14. februára 2021 na 18:34
 • turkce Odpovedať

  very good post, i certainly enjoy this site, go on it Celka Iorgo Tengdin

  14. februára 2021 na 20:08
 • turkce Odpovedať

  Terri I’m in physical pain right now! That looks delicious and an awfully simple recipe. I’ve just got to get around to visiting a proper butcher here. Janice Emmerich Laurel

  15. februára 2021 na 7:09
 • turkce Odpovedať

  Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the video to make your point. You obviously know what youre talking about, why waste your intelligence on just posting videos to your blog when you could be giving us something informative to read? Tiphany Marlow Duff

  15. februára 2021 na 10:44
 • turkce Odpovedať

  My coder is trying to convince me to move to .net from PHP. Amargo Sloan Outhe

  15. februára 2021 na 12:09
 • turkce Odpovedať

  Hi! I realize this is somewhat off-topic however I had to ask. Does operating a well-established website such as yours require a massive amount work? I’m brand new to operating a blog however I do write in my diary everyday. I’d like to start a blog so I can easily share my personal experience and feelings online. Please let me know if you have any recommendations or tips for new aspiring blog owners. Appreciate it!| Michel Alastair Hilarius

  15. februára 2021 na 13:50
 • turkce Odpovedať

  This text is invaluable. Where can I find out more? Bebe Ruttger Hulbard

  15. februára 2021 na 17:16
 • turkce Odpovedať

  Unquestionably imagine that which you said. Your favorite reason appeared to be at the net the simplest thing to take note of. I say to you, I certainly get annoyed while folks consider concerns that they just do not recognise about. You managed to hit the nail upon the top as smartly as defined out the whole thing with no need side-effects , folks could take a signal. Will probably be again to get more. Thank you| Cissy Brade Seidule

  15. februára 2021 na 18:41
 • erotik Odpovedať

  Awesome post. I am a normal visitor of your website and appreciate you taking the time to maintain the nice site. I will be a frequent visitor for a really long time. Gayleen Gaby Samau

  16. februára 2021 na 5:41
 • erotik Odpovedať

  Very nice article, exactly what I was looking for. Kelly Marten Maxama

  16. februára 2021 na 9:49
 • erotik Odpovedať

  Appreciation to my father who informed me concerning this website, this blog is really amazing. Melony Olivero Goeger

  16. februára 2021 na 11:56
 • erotik Odpovedať

  Hey there. I found your site by the use of Google whilst looking for a related topic, your site got here up. It appears good. I have bookmarked it in my google bookmarks to come back then. Murial Paco Amarette

  16. februára 2021 na 13:22
 • erotik Odpovedať

  de rang adalah org yg lain.. try r komen, pastu jgn letak email.. mesti kuar avatar kelabu tu.. semua org dh tahu.. ko x th lagi ke?Well-loved. Celisse Tommie Shiri

  16. februára 2021 na 20:19
 • erotik Odpovedať

  Everything is very open with a clear description of the issues. Rebecka Reginauld Golden

  17. februára 2021 na 10:11
 • 샌즈카지노 Odpovedať

  Say, you got a nice article. Really looking forward to read more. Fantastic. Pauli Luke Emmet

  17. februára 2021 na 13:05
 • erotik Odpovedať

  Est enim effectrix multarum et magnarum voluptatum. Si alia sentit, inquam, alia loquitur, numquam intellegam quid sentiat; Et nunc quidem quod eam tuetur, ut de vite potissimum loquar, est id extrinsecus; Ut optime, secundum naturam affectum esse possit. Corine Reese Aniweta

  17. februára 2021 na 17:49
 • erotik Odpovedať

  Hi there, after reading this awesome post i am as well happy to share my knowledge here with friends.| Christye Ashlin Hyps

  17. februára 2021 na 19:12
 • erotik Odpovedať

  Today, there are several nationwide moving business and also cross country agents all around the United States encompassing a variety of sizes and shapes. In villages and also regions, family-operated relocating companies are actually fairly preferred. This is primarily given that they individually know the owners as well as recognize that they can easily put trust fund on their relocation services. However, most of us must deal with finding top quality best-rated across the country movers to hire from square one. Kittie Quint Janela

  17. februára 2021 na 22:25
 • Numbers Odpovedať

  Simply desire to say your article is as amazing. The clarity in your post is simply spectacular and i could
  assume you are an expert on this subject. Well with your permission let me
  to grab your feed to keep up to date with forthcoming
  post. Thanks a million and please carry on the enjoyable
  work.

  18. apríla 2021 na 4:22
 • Frieda Odpovedať

  Thanks for sharing such a pleasant opinion, piece of writing is pleasant, thats
  why i have read it completely

  14. mája 2021 na 18:59
 • Robby Odpovedať

  This blog was… how do I say it? Relevant!! Finally I’ve found something that helped me.
  Many thanks!

  29. júna 2021 na 19:01
 • Lashay Odpovedať

  Heya i am for the first time here. I came across this board and I in finding It really useful & it
  helped me out much. I’m hoping to offer one thing again and help others such as
  you helped me.

  9. júla 2021 na 17:05
 • Tahlia Odpovedať

  This is very attention-grabbing, You are an excessively professional blogger.
  I’ve joined your feed and look forward to in quest of more of
  your fantastic post. Also, I have shared your web site
  in my social networks

  10. júla 2021 na 2:54
 • Gerard Odpovedať

  Hello to every single one, it’s in fact a fastidious for me to pay a quick visit
  this website, it includes helpful Information.

  30. augusta 2021 na 17:41
 • Fred Odpovedať

  Someone essentially help to make critically articles I would state.

  This is the first time I frequented your web page
  and thus far? I surprised with the analysis you made to make
  this actual post incredible. Excellent process!

  24. októbra 2021 na 23:35

Pridaj komentár