303/2001 Z.z. ZÁKON zo 4. júla 2001 o voľbách do orgánov samosprávnych krajov a o doplnení Občianskeho súdneho poriadku

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

PRVÁ ČASŤ: ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

1

Voľby do orgánov samosprávnych krajov1/ sa konajú na základe všeobecného, rovného a priameho volebného práva tajným hlasovaním.

2

(1) Právo voliť do orgánov samosprávnych krajov majú občania Slovenskej republiky a cudzinci, ktorí majú trvalý  pobyt v obci, ktorá patrí do územia samosprávneho kraja, alebo majú trvalý pobyt vo vojenskom obvode, ktorý patrí na účely volieb do orgánov samosprávneho kraja do jeho územia a najneskôr v deň konania volieb dovŕšili  18 rokov veku (ďalej len „volič“).

(2) Prekážkou vo výkone volebného práva je

 1. a) zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany zdravia ľudí2/,
 2. b) výkon trestu odňatia slobody3/,
 3. c) pozbavenie spôsobilosti na právne úkony4/ a
 4. d) výkon základnej vojenskej služby alebo náhradnej vojenskej služby alebo zdokonaľovacej služby, a to v prípade, ak to vyžaduje plnenie úloh podľa osobitných predpisov.5/

3

Za poslanca zastupiteľstva samosprávneho kraja (ďalej len „poslanec zastupiteľstva“) môže byť zvolený ten, kto má právo voliť, má trvalý pobyt v obci, ktorá patrí do územia volebného obvodu, v ktorom kandiduje a nenastali u neho prekážky vo výkone volebného práva podľa § 2  ods. 2 písm. b) a c).

4

Za predsedu samosprávneho kraja (ďalej len „predseda“) môže byť zvolený ten, kto má právo voliť podľa § 2 ods. 1, najneskôr v deň konania volieb dovŕšil 25 rokov veku a nenastali u neho prekážky vo výkone volebného práva podľa § 2  ods. 2 písm. b) a c).

 

DRUHÁ ČASŤ: VOLEBNÉ OBVODY A VOLEBNÉ OKRSKY

5

Volebné obvody

(1) Pre voľby do zastupiteľstiev samosprávnych krajov (ďalej len „zastupiteľstvo“) sa utvoria v každom samosprávnom kraji jednomandátové volebné obvody a viacmandátové volebné obvody, v ktorých sa volia poslanci zastupiteľstva pomerne k počtu obyvateľov samosprávneho kraja.

(2) Volebné obvody, počet poslancov v nich podľa odseku 1 a sídla obvodných volebných komisií určí zastupiteľstvo a zverejní ich najneskôr 65 dní predo dňom konania volieb.

(3) Pre voľby predsedu tvorí každý samosprávny kraj jeden jednomandátový volebný obvod.

6

Volebné okrsky

(1) Na odovzdávanie hlasovacích lístkov a na sčítanie hlasov sa utvárajú v obciach, v mestách, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislava, ako aj  v meste Košice v mestských častiach (ďalej len „obec“) volebné okrsky.

(2) Volebné okrsky a volebnú miestnosť v každom z nich určí starosta obce, primátor mesta (ďalej len „starosta obce), v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislava a v meste Košice  starosta mestskej časti  najneskôr 40 dní predo dňom konania volieb.

(3) Volebný okrsok sa utvorí tak, aby zahŕňal spravidla 1 000 voličov. Volebné okrsky nesmú presahovať hranice volebného obvodu.

(4) Volebné okrsky sa označia v rámci obce poradovým číslom v súvislom číselnom rade arabskými číslami. V hlavnom meste Slovenskej republiky  Bratislava a v meste Košice sa volebné okrsky očíslujú v samostatných číselných radoch v každej mestskej časti. Poradovým číslom sa volebný okrsok označí aj v prípade, že je v obci vytvorený len jeden volebný okrsok.

 

TRETIA  ČASŤ: ZOZNAM VOLIČOV OPRÁVNENÝCH HLASOVAŤ VO VOLEBNOM OKRSKU

7

(1) Zoznam voličov oprávnených hlasovať v jednotlivých volebných okrskoch (ďalej len „zoznam voličov“) vyhotovia obce na základe stáleho zoznamu voličov6/. Do zoznamu voličov obec dopíše cudzincov, ktorí majú trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň volieb dovŕšili 18 rokov veku.

(2) Zoznam voličov podľa odseku 1 odovzdá obec v dvoch rovnopisoch okrskovým volebným komisiám najneskôr dve hodiny pred začatím hlasovania.

(3) Do zoznamu voličov dopíše okrsková volebná komisia v deň volieb voliča

 1. a) na základe rozhodnutia súdu7/,
 2. b) ktorý platným preukazom totožnosti8/ preukáže, že má trvalý pobyt v mieste, ktoré patrí do volebného okrsku.

 

ŠTVRTÁ ČASŤ: VOLEBNÉ ORGÁNY

8

Všeobecné ustanovenia

(1) Pre voľby do orgánov samosprávnych krajov (ďalej len „voľby“) sa zriaďujú tieto volebné orgány

 1. a) Ústredná volebná komisia,
 2. b) volebné komisie samosprávnych krajov,
 3. c) obvodné volebné komisie,
 4. d) okrskové volebné komisie.

(2) Členom volebnej komisie môže byť volič. Kandidát na poslanca zastupiteľstva a kandidát na predsedu nemôže byť členom volebnej komisie.

(3) Volebné komisie sa utvoria z rovnakého počtu zástupcov politických strán, politických hnutí alebo ich koalícií (ďalej len „politická strana“), ktoré podávajú samostatnú kandidátnu listinu. Mená a priezviská zástupcu a jeho náhradníka s uvedením ich adresy oznamujú politické strany tomu, kto zvoláva prvé zasadanie volebnej komisie. Vzatie späť kandidátnej listiny politickou stranou má za následok zánik členstva zástupcu politickej strany v príslušnej volebnej komisii. Funkcia člena volebnej komisie zaniká dňom doručenia písomného oznámenia politickej strany, ktorá ho delegovala, alebo písomného oznámenia člena o vzdaní sa funkcie predsedovi volebnej komisie. V prípade zániku funkcie člena volebnej komisie povolá  predseda volebnej komisie jeho náhradníka.

(4) Členovia volebnej komisie sa ujímajú svojej funkcie zložením sľubu tohto znenia: „Sľubujem na svoju česť, že budem svedomite a nestranne vykonávať svoju funkciu a budem sa pritom riadiť Ústavou Slovenskej republiky a zákonmi.“. Sľub skladá člen volebnej komisie  do rúk toho, kto zvolá jej zasadanie a súčasne sa podpíše pod písomné znenie sľubu.

(5) Volebná komisia je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jej členov. Na platnosť uznesenia je potrebná väčšina hlasov prítomných členov. V prípade rovnosti hlasov sa návrh považuje za odmietnutý. O priebehu zasadania vyhotovuje volebná komisia zápisnicu.

(6) Volebná komisia si na svojom prvom zasadaní určí žrebom zo všetkých členov svojho predsedu a podpredsedu. Žrebovanie riadi zapisovateľ volebnej komisie.

(7) Štatistický úrad Slovenskej republiky na prípravu spracovania a spracovanie výsledkov volieb vytvára pre Ústrednú volebnú komisiu, volebné komisie samosprávnych krajov a pre obvodné volebné komisie odborné (sumarizačné) útvary. Členovia odborných (sumarizačných) útvarov volebných komisií skladajú sľub v znení a spôsobom uvedeným v odseku 4.

9

Zapisovateľ  volebnej komisie

(1) Zapisovateľ volebnej komisie zabezpečuje organizačné a administratívne záležitosti súvisiace s prípravou a priebehom rokovania volebnej komisie. Zúčastňuje sa na zasadaniach volebnej komisie a má právo poradného hlasu. Zároveň plní funkciu odborného poradcu volebnej komisie.

(2) Zapisovateľa

 1. a) Ústrednej volebnej komisie vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky,
 2. b) volebnej komisie samosprávneho kraja vymenúva a odvoláva predseda,
 3. c) obvodnej volebnej komisie vymenúva a odvoláva  predseda,
 4. d) okrskovej volebnej komisie vymenúva a odvoláva starosta obce.

(3) Zapisovateľ sa vymenuje v dostatočnom časovom predstihu tak, aby mohol plniť úlohy podľa tohto zákona. Zapisovateľ skladá sľub v znení a spôsobom uvedeným v § 8 ods. 4.

10

Ústredná volebná komisia

(1) Do Ústrednej volebnej komisie deleguje najneskôr 30 dní predo dňom konania volieb jedného zástupcu a jedného náhradníka každá politická strana, ktorá podáva kandidátne listiny pre voľby do zastupiteľstva aspoň v polovici samosprávnych krajov.

(2) Prvé zasadanie Ústrednej volebnej komisie sa uskutoční do 20 dní predo dňom konania volieb; zasadanie zvolá predseda vlády Slovenskej republiky.

(3) Ústredná volebná komisia

 1. a) usmerňuje činnosť volebných komisií nižších stupňov,
 2. b) rozhoduje o sťažnostiach na postup volebných komisií samosprávnych krajov,
 3. c) zisťuje a uverejňuje celkové výsledky volieb v Slovenskej republike,
 4. d) plní ďalšie úlohy podľa tohto zákona.

(4) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky utvára na pomoc pri plnení úloh Ústrednej volebnej komisie odborno-administratívny útvar.

11

Volebná komisia samosprávneho kraja

(1)  Do volebnej komisie samosprávneho kraja deleguje najneskôr 40 dní  predo dňom konania volieb jedného zástupcu a jedného náhradníka každá  politická strana,  ktorá podáva kandidátne listiny pre voľby do zastupiteľstva aspoň v jednej tretine  volebných obvodov samosprávneho kraja.

(2) Volebná komisia samosprávneho kraja musí mať najmenej päť členov. Ak  volebná komisia samosprávneho kraja nie je v tomto počte vytvorená spôsobom uvedeným v odseku 1 alebo ak počet jej členov klesne pod päť a nie je náhradník, vymenuje chýbajúcich členov z voličov predseda.

(3) Prvé zasadanie volebnej komisie samosprávneho kraja sa uskutoční do 35 dní predo dňom konania volieb zasadanie zvolá predseda.

(4) Volebná komisia samosprávneho kraja

 1. a) usmerňuje činnosť obvodných volebných komisií a okrskových volebných komisií,
 2. b) rozhoduje o sťažnostiach na postup obvodných volebných komisií,
 3. c) preskúma kandidátne listiny a registruje kandidátov,
 4. d) zisťuje a uverejňuje celkové výsledky volieb v samosprávnom kraji,
 5. e) plní ďalšie úlohy podľa tohto zákona.

12

Obvodná volebná komisia

(1) Do obvodnej volebnej komisie deleguje najneskôr 30 dní predo dňom konania volieb jedného zástupcu a jedného náhradníka každá politická strana, ktorá podáva kandidátnu listinu pre voľby do zastupiteľstva vo volebnom obvode.

(2) Obvodná volebná komisia musí mať najmenej päť členov. Ak obvodná volebná komisia nie je v tomto počte vytvorená spôsobom uvedeným v odseku 1 alebo ak počet jej členov klesne pod päť a nie je náhradník, vymenuje chýbajúcich členov z  voličov predseda.

(3)  Prvé zasadanie obvodnej volebnej komisie sa uskutoční do 25 dní predo dňom konania volieb zasadanie zvolá predseda.

(4) Obvodná volebná komisia

 1. a) usmerňuje činnosť okrskových volebných komisií,
 2. b) rozhoduje o sťažnostiach na postup okrskových volebných komisií,
 3. c) zisťuje a uverejňuje  výsledky volieb vo volebnom obvode,
 4. d) plní  ďalšie úlohy podľa tohto  zákona.

13

Okrsková volebná komisia

(1) Do okrskovej volebnej komisie deleguje najneskôr 30 dní predo dňom konania volieb jedného zástupcu a jedného náhradníka každá politická strana, ktorá podáva kandidátnu listinu pre voľby do zastupiteľstva vo volebnom obvode, súčasťou ktorého je volebný okrsok.

(2) Okrsková volebná komisia musí mať najmenej päť členov. Ak okrsková volebná komisia nie je v tomto počte vytvorená spôsobom uvedeným v odseku 1 alebo ak počet jej členov klesne pod päť a nie je náhradník, vymenuje chýbajúcich členov z voličov starosta obce.

(3) Prvé zasadanie okrskovej volebnej komisie sa uskutoční do 25 dní predo dňom konania volieb; zasadanie zvolá starosta obce.

(4) Okrsková volebná  komisia

 1. a) zabezpečuje priebeh hlasovania, najmä dozerá na správne odovzdávanie hlasovacích lístkov,
 2. b) sčíta hlasy a vyhotoví zápisnicu o hlasovaní a dbá o poriadok vo volebnej miestnosti.

 

PIATA ČASŤ: PODÁVANIE KANDIDÁTNYCH LISTÍN A  REGISTRÁCIA KANDIDÁTOV

14

Podávanie kandidátnych listín pre voľby do zastupiteľstva

(1) Kandidátne listiny pre voľby do  zastupiteľstva môžu podávať osobitne za každý volebný obvod politické strany a  nezávislí kandidáti.

(2) Politická strana prostredníctvom svojho splnomocnenca a nezávislý kandidát osobne doručia kandidátne listiny v dvoch rovnopisoch  najneskôr 40 dní predo dňom konania volieb zapisovateľovi  volebnej komisie samosprávneho kraja.

(3) Kandidátna listina politickej strany obsahuje

 1. a)  názov politickej strany,
 2. b) meno a priezvisko, akademický titul, vek, povolanie a trvalý pobyt kandidátov a ich poradie na kandidátnej listine vyjadrené arabs¬kým číslom,
 3. c) meno a priezvisko splnomocnenca politickej strany a jeho náhradníka s uvedením adresy.

Kandidát nemôže byť splnomocnencom ani náhradní¬kom.

(4) Politická  strana môže na kandidátnej listine uviesť najviac toľko kandidátov,  koľko  má byť v príslušnom volebnom obvode  zvolených poslancov  zastupiteľstva.

(5) Ak podáva politická strana kandidátnu listinu v jednom volebnom obvode samostatne, nemôže v inom volebnom obvode pre voľby do toho istého zastupiteľstva podať kandidátnu listinu v rámci koalície; ak podáva politická strana kandidátnu listinu v rámci koalície, môže v inom volebnom obvode pre voľby do toho istého zastupiteľstva podať kandidátnu listinu len v rámci tej istej koalície.

(6) Kandidátna listina nezávislého kandidáta obsahuje meno a priezvisko, akademický titul, vek, povolanie, trvalý pobyt a podpis kandidáta. Súčasťou prvého rovnopisu kandidátnej listiny nezávislého kandidáta je petícia9/ podpísaná  voličmi volebného obvodu aspoň  v počte 400 podpisov. V petícii sa pri každom podpise uvedie meno a priezvisko voliča a trvalý pobyt, ktorým sa rozumie názov obce, názov ulice, ak sa obec člení na ulice a číslo domu.

(7) K prvému rovnopisu každej kandidátnej listiny musí byť pripojené vlastnoručne podpísané  vyhlásenie kandidáta, že  súhlasí so svojou kandidatúrou a nedal súhlas na to, aby bol uvedený na inej  kandidátnej listine,  a že  mu nie  sú známe  prekážky voliteľnosti.

(8) Kandidát pre voľby do zastupiteľstva môže kandidovať iba v jednom volebnom obvode.

(9) Kandidát na poslanca zastupiteľstva musí mať trvalý pobyt v obci, ktorá patrí do územia volebného obvodu, v ktorom kandiduje.

(10) Na funkciu poslanca zastupiteľstva môže kandidovať aj kandidát na predsedu.

(11) Zapisovateľ potvrdí podanie kandidátnej listiny splnomocnencovi politickej strany alebo nezávislému kandidátovi na druhom rovnopise kandidátnej listiny. Zapisovateľ predloží kandidátne listiny volebnej komisii samosprávneho kraja na preskúmanie a registráciu.

15

Registrácia kandidátnych listín pre voľby do zastupiteľstva

(1) Volebná komisia samosprávneho kraja preskúma predložené kandidátne listiny a vyčiarkne kandidáta,

 1. a) ktorý nespĺňa podmienky voliteľnosti uvedené v § 3,
 2. b) ku ktorého návrhu nie  je pripojené vyhlásenie podľa  § 14 ods. 7,
 3. c) ktorý je uvedený na kandidátnych listinách viacerých politických strán alebo na kandidátnych listinách za viac volebných obvodov, a to na tej kandidátnej listine, ku ktorej nie je pripojené vyhlásenie podľa § 14 ods. 7; ak podpísal kandidát vyhlásenie k viacerým kandidátnym listinám, vyčiarkne ho na všetkých kandidátnych listinách,
 4. d) ktorý je uvedený na kandidátnej listine nad najvyššie určený počet podľa § 14 ods. 4,
 5. e) ktorý nemá trvalý pobyt v obci, ktorá patrí do územia volebného obvodu, v ktorom kandiduje, alebo
 6. f) ak chýba alebo je neúplná petícia podľa § 14 ods. 6.

(2) Volebná komisia samosprávneho kraja odmietne registráciu kandidátnej listiny, ktorá nie je v súlade s týmto zákonom a nemožno ju upraviť podľa odseku 1.Volebná komisia samosprávneho kraja zaregistruje najneskôr 30 dní predo dňom konania volieb kandidátne listiny, ktoré sú v súlade s týmto zákonom, ako aj kandidátne listiny,  ktoré boli upravené podľa odseku 1. Registráciu vyznačí na kandidátnej listine. Registrácia kandidátnych listín  je podmienkou  vyhotovenia  hlasovacích lístkov.

(3) Volebná komisia samosprávneho kraja vyzve splnomocnencov politických strán a nezávislých kandidátov, aby si do 24 hodín osobne prevzali rozhodnutie o registrácii. Ak si splnomocnenec politickej strany alebo nezávislý kandidát neprevezme v danej lehote rozhodnutie, považuje sa rozhodnutie za doručené. Dotknutá politická strana alebo dotknutý kandidát sa môže do 24 hodín od doručenia rozhodnutia, ktorým bol vyčiarknutý kandidát z  kandidátnej listiny, alebo ktorým bola odmietnutá kandidátna listina obrátiť na príslušný súd s návrhom na vydanie rozhodnutia o povinnosti volebnej komisie samosprávneho kraja ponechať kandidáta na kandidátnej listine alebo zaregistrovať kandidátnu listinu.

(4) Ak súd podľa osobitného zákona 10/ rozhodne o povinnosti ponechať kandidáta na kandidátnej listine alebo zaregistrovať kandidátnu listinu, volebná komisia samosprávneho kraja vykoná registráciu do 24 hodín od doručenia rozhodnutia súdu.

16

Uverejnenie zoznamu kandidátov

(1) Volebná komisia samosprávneho kraja po registrácii kandidátnych listín zašle Ústrednej volebnej komisii a prostredníctvom krajského úradu obciam najneskôr 20 dní predo dňom konania volieb zoznam kandidátov podľa volebných obvodov. V zozname sa uvedie meno a priezvisko, akademický titul, vek, povolanie, trvalý pobyt kandidáta a názov politickej strany, ktorá kandidáta navrhla alebo údaj o tom, že ide o nezávislého kandidáta.

(2) Obec uverejní zoznam kandidátov spôsobom v mieste obvyklým najneskôr 15 dní predo dňom konania volieb.

17

Vzdanie sa a odvolanie kandidatúry

(1)  Kandidát sa môže do 3 dní pred začatím volieb písomne vzdať svojej  kandidatúry. Do toho času môže  kandidatúru  písomne odvolať aj politická strana, ktorá ho kandidovala.

(2) Vyhlásenie o vzdaní sa alebo odvolaní kandidatúry sa doručí vo dvoch rovnopisoch predsedovi volebnej komisie samosprávneho kraja, ktorý  zabezpečí bezodkladne jeho uverejnenie. Vzdanie sa alebo odvolanie kandidatúry oznámi odbornému (sumarizačnému) útvaru volebnej komisie samosprávneho kraja. Vyhlásenie nemožno vziať späť.

(3) Ak bolo vyhlásenie o vzdaní sa alebo odvolaní kandidatúry urobené po  registrácii kandidátnych listín, alebo ak dôjde k zrušeniu politickej strany alebo k pozastaveniu jej činnosti11/  po registrácii kandidátnych listín, zostávajú  údaje o kandidátoch na hlasovacom lístku, ale pri prideľovaní  mandátov sa  na nich neprihliada.

18

Hlasovacie lístky

(1) Predseda volebnej komisie samosprávneho kraja v spolupráci s krajským úradom zodpovedá za správnosť údajov, ktoré sa uvedú na hlasovacích lístkoch.

(2) Pre každý volebný obvod sa vyhotoví hlasovací lístok spoločný pre všetkých  kandidátov. Hlasovací lístok musí byť vytlačený písmom toho istého druhu a rovnakej veľkosti, na papieri rovnakej farby a akosti.

(3) Na hlasovacom lístku sa uvedú kandidáti v abecednom  poradí s uvedením poradového čísla, mena a priezviska, akademického titulu, veku, povolania a názvu politickej strany, ktorá  podala kandidátnu listinu alebo údaj o tom, že ide o nezávislého kandidáta, ako aj počet členov zastupiteľstva, ktorý má  byť v tomto volebnom obvode zvolený.

(4) Všetci kandidáti a údaje o nich musia byť uvedení len na jednej strane hlasovacieho lístka. Hlasovacie lístky sú na konci zoznamu kandidátov opatrené odtlačkom pečiatky volebnej komisie samosprávneho kraja.

(5) Krajský úrad zabezpečí dodanie hlasovacích lístkov obciam; obec zabezpečí dodanie hlasovacích lístkov najneskôr v deň volieb okrskovým volebným komisiám.

(6) Volič dostane hlasovacie lístky vo volebnej miestnosti v deň konania volieb.

19

Podávanie kandidátnych listín pre voľby predsedu

(1) Kandidátne listiny pre voľby predsedu môžu podávať politické strany a nezávislí kandidáti.

(2) Politická strana prostredníctvom svojho splnomocnenca a nezávislý kandidát osobne doručia kandidátne listiny v dvoch rovnopisoch  najneskôr 40 dní predo dňom konania volieb zapisovateľovi  volebnej komisie samosprávneho kraja.

(3) Kandidátna listina politickej strany obsahuje

 1. a) názov politickej strany,
 2. b) meno a priezvisko, akademický titul, vek, povolanie a trvalý pobyt kandidáta,
 3. c) meno a priezvisko splnomocnenca politickej strany a jeho náhradníka s uvedením adresy. Kandidát nemôže byť splnomocnencom ani náhradní¬kom.

(4) Politická  strana môže na kandidátnej listine uviesť iba jedného kandidáta.

(5) Kandidátna listina nezávislého kandidáta obsahuje meno a priezvisko, akademický titul, vek, povolanie, trvalý pobyt a podpis kandidáta. Súčasťou prvého rovnopisu kandidátnej listiny nezávislého kandidáta je petícia8/ podpísaná voličmi samosprávneho kraja aspoň v  počte 1000 podpisov. V petícii sa pri každom podpise uvedie meno a priezvisko voliča a trvalý pobyt, ktorým sa rozumie názov obce, názov ulice, ak sa obec člení na ulice a číslo domu.

(6) K prvému rovnopisu každej kandidátnej  listiny  musí  byť  pripojené vlastnoručne podpísané  vyhlásenie kandidáta, že  súhlasí so svojou kandidatúrou a nedal súhlas na to, aby bol uvedený na inej  kandidátnej listine,  a že  mu nie  sú známe  prekážky voliteľnosti.

(7) Kandidát na predsedu musí mať trvalý pobyt v obci, ktorá patrí do územia samosprávneho kraja alebo trvalý pobyt vo vojenskom obvode, ktorý patrí na účely volieb do  územia samosprávneho kraja.

(8) Na funkciu predsedu môže kandidovať aj kandidát  na poslanca zastupiteľstva.

(9) Zapisovateľ potvrdí podanie kandidátnej listiny splnomocnencovi politickej strany alebo nezávislému kandidátovi na druhom rovnopise kandidátnej listiny. Zapisovateľ predloží kandidátne listiny volebnej komisii  samosprávneho kraja na preskúmanie a registráciu.

20

Registrácia kandidátnych listín pre voľby predsedu

(1) Volebná komisia samosprávneho kraja preskúma predložené kandidátne listiny          a vyčiarkne kandidáta,

 1. a) ktorý nespĺňa podmienky voliteľnosti uvedené v § 4,
 2. b) ku ktorého návrhu nie  je pripojené vyhlásenie podľa  § 19 ods. 6,
 3. c) ktorý nemá  trvalý  pobyt v obci, ktorá patrí do územia samosprávneho kraja alebo nemá trvalý pobyt vo vojenskom obvode, ktorý patrí na účely volieb do územia samosprávneho kraja, alebo
 4. d) ak chýba, alebo je neúplná petícia podľa § 19 ods. 5.

(2) Ustanovenia § 15 ods. 2 až 4 platia rovnako.

21

Uverejnenie zoznamu kandidátov,

vzdanie sa a odvolanie kandidatúry

Ustanovenia § 16 a 17 platia primerane aj pre voľby predsedu.

22

Hlasovacie lístky

(1) Predseda volebnej komisie  samosprávneho kraja v spolupráci s krajským úradom zodpovedá za správnosť údajov, ktoré sa uvedú na hlasovacích lístkoch.

(2) Pre voľby predsedu sa vyhotoví hlasovací lístok, na ktorom sa uvedú kandidáti v abecednom poradí s uvedením poradového čísla, mena a priezviska, akademického titulu, veku, povolania a názvu politickej strany, ktorá  podala kandidátnu listinu alebo údaj o tom, že ide o nezávislého kandidáta.

(3) Hlasovací lístok musí byť vytlačený písmom toho istého druhu a rovnakej veľkosti, na papieri rovnakej farby a akosti.

(4) Ustanovenia § 18 ods. 4 až 6 platia rovnako.

 

ŠIESTA  ČASŤ: PRÍPRAVA  VOLIEB

23

Čas konania  volieb

(1) Voľby do zastupiteľstiev a voľby predsedov sa konajú v posledných 14 dňoch ich volebného obdobia. Voľby vyhlasuje predseda Národnej rady Slovenskej republiky.

(2) Predseda Národnej rady Slovenskej republiky  vyhlási voľby a určí deň volieb najneskôr 90 dní pred ich konaním. Rozhodnutie Predsedu Národnej rady Slovenskej republiky  sa uverejňuje v Zbierke zákonov Slovenskej republiky12/.

(3) Voľby sa konajú na celom území Slovenskej republiky v jeden deň v sobotu.

(4) Voľby sa konajú  v určený deň od 7.00 hodiny do  22.00 hodiny. Ak to miestne potreby vyžadujú, môže obec určiť začiatok volieb na skoršiu hodinu.

24

Informovanie voličov

Obec najneskôr 25 dní predo dňom konania volieb doručí každému voličovi zapísanému v zozname voličov oznámenie, v ktorom uvedie čas konania volieb, volebný okrsok a miesto, kde môže volič voliť; v oznámení tiež upozorní na povinnosť preukázať sa pred hlasovaním preukazom totožnosti8/ a uvedie stručný spôsob úpravy hlasovacieho lístka.

25

Prípravy vo volebnej miestnosti

Predseda okrskovej volebnej komisie skontroluje pred začatím volieb za prítomnosti členov komisie volebnú schránku a prenosnú volebnú schránku a zapečatí ich. Skontroluje tiež  vybavenie volebnej miestnosti, či je pripravený zoznam voličov a dostatočný počet hlasovacích lístkov a prázdnych nepriehľadných obálok označených odtlačkom úradnej pečiatky obce (ďalej len „obálka“).

26

Osobitné priestory na úpravu hlasovacích lístkov

(1) Vo volebných miestnostiach sú určené na úpravu hlasovacích lístkov osobitné priestory oddelené tak, aby bola zabezpečená tajnosť hlasovania. Počet týchto priestorov určí obec s prihliadnutím na počet voličov vo volebnom okrsku.

(2) V priestore na úpravu hlasovacích lístkov nesmie byť nikto prítomný súčasne s voličom, okrem prípadu uvedeného v § 30 ods. 1.

27

Volebná kampaň

(1) Časom volebnej kampane sa rozumie obdobie začínajúce 17 dní a končiace 48 hodín pred začatím volieb.

(2) Obec na účely volebnej kampane najneskôr 35 dní predo dňom konania volieb vyhradí plochu na vylepovanie predvolebných plagátov. Jej využívanie musí zodpovedať zásade rovnosti kandidujúcich politických strán a nezávislých kandidátov.

(3) Akákoľvek volebná kampaň je 48 hodín pred začatím volieb a v deň konania volieb zakázaná.

(4) Členovia volebných komisií a členovia odborných (sumarizačných) útvarov nesmú  poskytovať  informácie o priebehu  a výsledku volieb  až do podpísania zápisnice o výsledku hlasovania.

 

SIEDMA  ČASŤ: PRIEBEH  HLASOVANIA

28

Začiatok hlasovania

Po vykonaní kontroly podľa § 25 vyhlási predseda okrskovej volebnej komisie voľby za začaté. Ako prví majú právo hlasovať predseda a ostatní členovia okrskovej volebnej komisie, ak majú právo hlasovať v danom volebnom okrsku.

29

Spôsob hlasovania

(1) Volič hlasuje osobne. Zastúpenie nie je prípustné. Členovia okrskovej volebnej komisie nesmú voličom upravovať hlasovacie lístky. Voliči predstupujú pred okrskovú volebnú komisiu a hlasujú v poradí, v akom sa dostavili do volebnej miestnosti.

(2) Volič po príchode do volebnej miestnosti preukáže svoju totožnosť8/ a po zázname v zozname voličov prevezme od komisie obálku a hlasovacie lístky. Ak volič nepredloží preukaz totožnosti a žiadny z členov okrskovej volebnej komisie ho nepozná, komisia ho požiada, aby preukázal svoju totožnosť svedectvom dvoch osôb známych komisii. Ak tak volič  neurobí ani do ukončenia hlasovania, hlasovanie sa mu neumožní.

(3) Po prevzatí obálky a hlasovacích lístkov vstúpi volič  do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. V tomto priestore vloží volič do obálky jeden hlasovací lístok pre voľby do zastupiteľstva a jeden hlasovací lístok pre voľby predsedu. Na hlasovacom lístku pre voľby do zastupiteľstva zakrúžkovaním poradových čísiel označí kandidátov, pre ktorých hlasuje. Volič môže zakrúžkovať najviac taký počet kandidátov, aký má byť v príslušnom  volebnom obvode zvolený. Na hlasovacom lístku pre voľby predsedu zakrúžkovaním poradového čísla označí kandidáta, pre ktorého hlasuje.

(4) Na požiadanie voliča mu okrsková volebná komisia vydá za nesprávne upravené hlasovacie lístky iné.

(5) Volič hlasuje tak, že  po opustení priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov vloží obálku do volebnej schránky. Voličovi, ktorý sa neodobral do tohto priestoru, komisia hlasovanie neumožní.

(6) Volič môže požiadať zo závažných, najmä zdravotných dôvodov okrskovú volebnú komisiu o to, aby mohol hlasovať mimo volebnej miestnosti, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková komisia zriadená. V takom prípade okrsková volebná komisia vyšle k voličovi dvoch svojich členov s prenosnou volebnou schránkou, hlasovacími lístkami a obálkou. Pri hlasovaní postupujú členovia okrskovej volebnej komisie tak, aby bola zachovaná tajnosť hlasovania.

30

(1) Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov iného voliča, nie však člena okrskovej volebnej komisie, aby za neho hlasovací lístok podľa jeho pokynov upravil a vložil do obálky.

(2) Za voliča, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže ju do nej, na jeho požiadanie a v jeho prítomnosti vložiť iný volič, nie však člen okrskovej volebnej komisie.

31

Poriadok vo volebnej miestnosti

a v jej  bezprostrednom okolí

(1) Za poriadok vo volebnej miestnosti a v jej bezprostrednom okolí zodpovedá predseda okrskovej volebnej komisie. Počas jeho neprítomnosti jej podpredseda.

(2) Pokyny na zachovanie poriadku vo volebnej miestnosti a dôstojný priebeh hlasovania sú záväzné pre všetkých prítomných. Predseda okrskovej volebnej komisie a v jeho neprítomnosti podpredseda dbá na to, aby sa volebné miestnosti nepreplňovali. Predseda okrskovej volebnej komisie a v jeho neprítomnosti podpredseda, umožní prítomnosť pozorovateľov volieb, ak to nie je na prekážku priebehu hlasovania.

32

Prerušenie hlasovania

Ak nastanú okolnosti, ktoré znemožňujú začať hlasovanie, pokračovať v ňom  alebo ho  ukončiť, môže okrsková volebná komisia odročiť začatie hlasovania na neskoršiu hodinu, prerušiť hlasovanie alebo predĺžiť čas hlasovania. Celkový čas hlasovania (§ 23) sa však   nesmie  skrátiť. Okrsková volebná komisia o takomto opatrení vyrozumie voličov spôsobom v mieste obvyklým. V prípade, že hlasovanie je prerušené, zapečatí okrsková  volebná  komisia hlasovacie lístky, obálky, zoznam voličov, volebnú schránku a prenosnú volebnú schránku. Pri opätovnom začatí hlasovania predseda okrskovej volebnej komisie a v jeho neprítomnosti podpredseda, za prítomnosti členov okrskovej volebnej komisie overí neporušenosť pečatí a poznamená to v zápisnici.

33

Ukončenie hlasovania

Po uplynutí hodiny určenej na ukončenie hlasovania môžu hlasovať už len tí voliči, ktorí sú vo volebnej miestnosti alebo pred ňou. Potom sa volebná miestnosť uzavrie a predseda okrskovej volebnej komisie vyhlási hlasovanie za ukončené.

 

ÔSMA  ČASŤ: ZISŤOVANIE VÝSLEDKU VOLIEB

34

Prítomnosť pri sčítaní hlasov

V miestnosti, kde okrsková volebná komisia sčítava hlasy, majú právo byť prítomní členovia volebných komisií vyššieho stupňa, členovia ich odborných (sumarizačných) útvarov, ako i osoby (pozorovatelia), ktorým na to dala povolenie okrsková volebná komisia.

35

Sčítanie hlasov v okrskovej volebnej komisii

(1) Po ukončení hlasovania dá predseda okrskovej volebnej komisie zapečatiť nepoužité hlasovacie lístky a obálky, s výnimkou nepoužitých hlasovacích lístkov, ktoré predseda komisie určil a označil za prítomnosti členov komisie na sčítanie hlasov. Potom dá otvoriť volebnú schránku. Ak okrsková volebná komisia použila na výslovnú žiadosť jednotlivých voličov aj prenosnú volebnú schránku, komisia obsah schránok  po ich otvorení zmieša.

(2) Okrsková volebná komisia po vybratí obálok z volebnej schránky, tieto spočíta          a porovná ich počet so záznamami v zozname voličov. Neúradné obálky a hlasovacie lístky, ktoré neboli v obálke komisia vylúči.

(3) Po vybratí hlasovacích lístkov z obálok okrsková volebná komisia rozdelí hlasovacie lístky osobitne pre voľby do zastupiteľstva a osobitne pre voľby predsedu. Potom zistí počet platných hlasov odovzdaných   jednotlivým  kandidátom pre voľby do zastupiteľstva a počet platných hlasov odovzdaných jednotlivým kandidátom pre voľby predsedu. Výsledky zapíše do zápisnice o hlasovaní.

(4) Každý člen okrskovej volebnej komisie môže nazerať do hlasovacích lístkov. Predseda okrskovej volebnej komisie kontroluje správnosť sčítania hlasov.

36

Neplatnosť hlasovacieho lístka

(1) Neplatný je hlasovací lístok,

 1. a) ktorý nie je na predpísanom tlačive,
 2. b) ktorý nie je upravený podľa § 29 ods. 3, alebo
 3. c) na ktorom volič neoznačil zakrúžkovaním ani jedného kandidáta, alebo ak označil   zakrúžkovaním viac kandidátov, než má byť vo volebnom obvode zvolených do zastupiteľstva alebo neoznačil zakrúžkovaním ani jedného kandidáta pre voľby predsedu, alebo ak zakrúžkovaním označil viac ako jedného kandidáta pre takéto voľby.

(2) Ak sú v obálke dva alebo viac hlasovacích lístkov pre voľby do zastupiteľstva, sú všetky hlasovacie lístky neplatné; to platí aj o hlasovacích lístkoch pre voľby predsedu.

(3) Poškodenie hlasovacieho lístka nemá vplyv na jeho platnosť, pokiaľ sú z neho zrejmé všetky potrebné údaje. Na prečiarknuté alebo dopísané mená sa neprihliada.

(4) V sporných prípadoch rozhoduje o platnosti alebo neplatnosti  hlasovacieho lístka okrsková  volebná komisia s konečnou platnosťou.

37

Zápisnica okrskovej volebnej

komisie o hlasovaní

(1) Okrsková volebná komisia vyhotoví dvojmo zápisnicu o hlasovaní, ktorú  podpíše predseda komisie, ostatní členovia komisie a zapisovateľ komisie. Dôvody odmietnutia   podpisu  sa  poznamenajú.

(2) V zápisnici okrskovej  volebnej komisie sa uvedie

 1. a) čas začiatku a čas ukončenia hlasovania,  prípadne jeho  prerušenia,
 2. b) počet oprávnených osôb vo  volebnom  okrsku  zapísaných do  zoznamu voličov,
 3. c) počet voličov, ktorým boli vydané obálky,
 4. d) počet odovzdaných obálok,
 5. e) počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov pre voľby do zastupiteľstva,
 6. f) počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov pre voľby predsedu.

38

Ukončenie činnosti okrskovej volebnej komisie

(1) Po sčítaní hlasov a podpísaní oboch rovnopisov zápisnice o hlasovaní vyhlási predseda okrskovej volebnej komisie výsledok hlasovania a jeden rovnopis zápisnice odovzdá bezodkladne obvodnej volebnej komisii a vyčká na jej pokyn na ukončenie činnosti.

(2) Okrsková volebná komisia zapečatí použité hlasovacie lístky, obálky a zoznam voličov a odovzdá ich spolu s druhým rovnopisom zápisnice a ostatnými volebnými spismi do úschovy obci.

39

Zápisnica obvodnej volebnej komisie

o výsledku hlasovania vo volebnom obvode

(1) Obvodná volebná komisia zistí výsledky hlasovania vo volebnom obvode na podklade zápisníc okrskových volebných komisií o hlasovaní.

(2) Obvodná volebná komisia vyhotoví dvojmo zápisnicu o výsledku hlasovania vo  volebnom obvode, ktorú podpíše predseda komisie, ostatní členovia komisie a zapisovateľ komisie. Dôvody odmietnutia podpisu sa poznamenajú.

(3) V zápisnici obvodnej volebnej komisie sa uvedie

 1. a) počet volebných okrskov a počet okrskových volebných komisií, ktoré zaslali výsledok hlasovania,
 2. b) počet oprávnených osôb zapísaných v zoznamoch voličov,
 3. c) počet voličov, ktorým boli vydané obálky,
 4. d) počet odovzdaných obálok,
 5. e) počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov pre voľby do zastupiteľstva,
 6. f) mená a priezviská kandidátov, ktorí boli zvolení vo volebnom obvode za poslancov zastupiteľstva a mená a priezviská náhradníkov, názov politickej strany, ktorá ich navrhla alebo údaj o tom, že sú nezávislými kandidátmi,
 7. g) počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov pre voľby predsedu.

(4)  Po podpísaní  oboch rovnopisov  zápisnice o výsledku hlasovania vo volebnom obvode odovzdá predseda obvodnej volebnej komisie jeden rovnopis zá¬pisnice bezodkladne volebnej komisii samosprávneho kraja a vyčká na jej pokyn na ukončenie činnosti; kópia zápisnice sa vyhotoví pre každého člena komisie ak o to požiada. Druhý rovnopis zápisnice spolu s ostatnými vo¬lebnými spismi odovzdá do úschovy krajskému úradu.

40

Zápisnica volebnej komisie samosprávneho kraja

o výsledku volieb

(1) Volebná komisia samosprávneho kraja vyhotoví dvojmo zápisnicu o výsledku volieb v samosprávnom kraji, ktorú podpíše predseda komisie, ostatní členovia komisie a zapisovateľ komisie. Dôvody odmietnutia podpi¬su sa poznamenajú.

(2) V zápisnici volebnej komisie samosprávneho kraja sa uvedie

 1. a) počet volebných obvodov,
 2. b) počet obvodných volebných komisií, ktoré zaslali zápisnicu o výsledku hlasovania vo volebnom obvode,
 3. c) počet oprávnených osôb zapísaných v zoznamoch voličov,
 4. d) počet voličov ktorým boli vydané obálky,
 5. e) počet odovzdaných obálok,
 6. f) počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov pre voľby do zastupiteľstva,
 7. g) mená a priezviská kandidátov, ktorí boli zvolení do zastupiteľstva a mená a priezviská náhradníkov, názov politickej strany, ktorá ich navrhla, alebo údaj o tom, že sú nezávislými kandidátmi,
 8. h) počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov pre voľby predsedu,
 9. i) meno a priezvisko zvoleného predsedu, názov politickej strany, ktorá ho navrhla alebo údaj o tom, že  je nezávislým kandidátom, alebo konštatovanie, že vzhľadom na výsledky volieb sa uskutoční druhé kolo volieb a údaje o mene a priezvisku kandidátov, ktorí postúpili do druhého kola volieb.

(3) Volebná komisia samosprávneho kraja bezodkladne po podpísaní oboch rovnopisov zápisnice o výsledku volieb v samosprávnom kraji, doručí jeden rovnopis zápisnice Ústrednej volebnej komisii a vyčká na jej pokyn na ukončenie činnosti; kópia zápisnice sa vyhotoví pre každého člena komisie ak o to požiada. Druhý rovnopis zápisnice spolu s ostatnými volebnými spismi odovzdá do úschovy krajskému úradu.

41

Výsledky volieb

(1) Za poslancov zastupiteľstva sú zvolení kandidáti, ktorí získali vo volebnom obvode najväčší po¬čet platných hlasov.

(2) Ak vo volebnom obvode získajú dvaja alebo viacerí kandidáti tej istej politickej strany rovnaký počet platných hlasov, je zvolený za poslanca kandidát podľa poradia uvedeného na kandidátnej listine príslušnej  politickej strany.

(3) Ak nemožno zistiť, kto je zvolený za poslanca zastupiteľstva podľa odseku 2 preto, že ide o kandidátov rôznych politických strán alebo nezávislých kandidátov, obvodná volebná  komisia určí z nich pos¬lanca žrebom.

(4) Za predsedu je zvolený ten kandidát, ktorý získal nadpolovičnú väčšinu platných hlasov.

42

Druhé kolo volieb

(1) Ak v prvom kole volieb nezískal ani jeden z kandidátov nadpolovičnú väčšinu platných hlasov, koná sa do 14 dní druhé kolo volieb. Druhé kolo volieb a deň  ich konania vyhlási predseda Národnej rady Slovenskej republiky bezodkladne po uverejnení výsledkov volieb ústrednou volebnou komisiou.

(2) Do druhého kola postúpia tí dvaja kandidáti, ktorí získali najväčší počet platných hlasov v prvom kole volieb. Ak niektorý z kandidátov, ktorý postúpil do druhého kola volieb, prestane byť voliteľný za predsedu alebo ak sa práva kandidovať vzdá, postupuje do druhého kola volieb kandidátov ten, ktorý v prvom kole získal v ďalšom poradí najväčší počet hlasov. Ak pre druhé kolo volieb nie sú dvaja kandidáti, vykonajú sa nové voľby (§ 46 ods. 1 písm.d).

(3) V druhom kole volieb sa postupuje podľa § 17 v spojení s § 21, § 22, § 25, § 26, § 28 až 40. § 23 a § 27 sa použijú primerane.

(4) V druhom kole volieb je za predsedu zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov sa vykonajú nové voľby (§ 46 ods. 1  písm. d).

43

Uverejnenie výsledkov volieb

Volebná komisia samosprávneho kraja uverejní spôsobom v mieste obvyklým  bezodkladne po podpísaní zápisnice  výsledky volieb do zastupiteľ¬stva a výsledky volieb predsedu. Informáciu o výsledkoch volieb odovzdá krajskému úradu, ktorý ju zašle každej obci. Obce zabezpečia zverejnenie tejto informácie spôsobom v mieste obvyklým.

44

Osvedčenie o zvolení

Volebná komisia samosprávneho kraja vydá kandidátom zvoleným za poslancov zastupiteľstva a kandidátovi zvolenému za predsedu osvedčenie o zvolení.

45

Zápisnica Ústrednej volebnej komisie

o výsledkoch volieb

(1) Ústredná volebná komisia zisťuje výsledky volieb do zastupiteľstiev a výsledky volieb predsedov  na území Slovenskej republiky.

(2) Ústredná volebná komisia vyhotoví zápisnicu o výsledkoch volieb do orgánov samosprávnych krajov na území Slovenskej republiky, ktorú podpíše predseda komisie, ostatní členovia komisie a zapisovateľ komisie. Dôvody odmietnutia podpisu sa poznamenajú.

(3) V zápisnici sa uvedie počet

 1. a) oprávnených osôb zapísaných v zoznamoch voličov,
 2. b) voličov, ktorým boli vydané obálky,
 3. c) poslancov zvolených do zastupiteľstiev podľa jednotlivých politických strán a nezávislých kandidátov,
 4. d) samosprávnych krajov, v ktorých bolo zvolené zastupiteľstvo,
 5. e) predsedov zvolených podľa jednotlivých politických strán a nezávislých kandidátov.

(4) Ústredná volebná komisia uverejní celkové výsledky volieb bezodkladne po podpísaní zápisnice o výsledku volieb. Volebné spisy odovzdá do úschovy Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky.

46

Nové voľby

(1) Nové  voľby vyhlási predseda Národnej rady Slovenskej republiky, ak

 1. a) sa v niektorom  samosprávnom kraji z akýchkoľvek dôvodov nevykonali voľby  podľa    tohto zákona,
 2. b)  Ústavný súd Slovenskej republiky vyhlási voľby za neplatné alebo zruší výsledok volieb,
 3. c)  sa uprázdni  mandát v zastupiteľstve a na toto miesto nie je náhradník podľa § 48  ods. 1    alebo ak sa uprázdni miesto predsedu, alebo
 4. d) ak pre druhé kolo volieb predsedu nie sú dvaja kandidáti, alebo ak kandidáti na predsedu získali v druhom kole volieb rovnaký počet hlasov.

(2) Ak nastala skutočnosť podľa odseku 1 písm. a) vyhlási  predseda Národnej rady Slovenskej republiky nové voľby do 14 dní od uverejnenia výsledkov volieb Ústrednou volebnou komisiou.

(3) Žiadosti o vyhlásenie nových volieb podľa odseku 1 písm. c) predkladajú samosprávne kraje predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky prostredníctvom Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

(4) Lehoty ustanovené týmto zákonom sa pre nové voľby  môžu skrátiť, najviac však o jednu tretinu. Lehoty pre nové voľby sú prílohou rozhodnutia predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení nových volieb.

(5) Nové voľby sa nevyhlásia v posledných šiestich mesiacoch funkčného obdobia orgánov samosprávnych krajov13/.

47

Činnosť volebných komisií

Volebné komisie a ich útvary  sú  zriadené na  celé volebné obdobie.

48

Náhradníci

(1) Ak sa uprázdni v zastupiteľstve mandát, nastupuje za poslanca zastupiteľstva ako náhradník kandidát, ktorý získal najväčší počet hlasov vo volebnom obvode, v ktorom sa mandát uprázdnil, ale nebol zvo¬lený za poslanca. V prípade rovnosti hlasov sa postupuje podľa § 41 ods. 3.

(2)  Nastúpenie náhradníka vyhlási zastupiteľstvo do 15 dní potom, čo  sa uprázdni mandát a odovzdá mu  osvedčenie o tom, že sa stal poslancom. Osvedčenie podpíše predseda.

 

DEVIATA ČASŤ: SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

49

Zabezpečenie pomocných prostriedkov

(1) Všetky pomocné prostriedky najmä volebné miestnosti, potreby pre ne a pomocné pracovné  sily zabezpečia  pre okrskové volebné komisie obce.

(2) Pre obvodné volebné komisie a volebnú komisiu samosprávneho kraja zabezpečí všetky pomoc¬né prostriedky a pomocné pracovné sily úrad samosprávneho kraja.

50

Spolupráca orgánov verejnej moci

Všetky orgány verejnej moci sú povinné spolupôsobiť pri vykonávaní tohto zákona.

51

Zabezpečenie spracovania výsledkov volieb pomocou výpočtovej techniky

(1) Programové, organizačné a technické prostriedky potrebné pre spracovanie výsledkov volieb pomocou výpočtovej techniky zabezpečuje Štatistický úrad Slovenskej republiky.

(2) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky a volebné orgány sú povinné včas písomne oznámiť príslušnému orgánu štátnej štatistiky Slovenskej republiky každú skutočnosť, ktorá má dopad na zabezpečovanie podmienok na spracovanie výsledkov volieb pomocou výpočtovej techniky.

52

Nároky členov volebných komisií

(1) Funkcia člena volebnej komisie je čestnou funkciou. Člen volebnej komisie nesmie byť pre výkon svojej funkcie obmedzený v právach a nárokoch vyplývajúcich z jeho pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu predovšetkým má nárok na pracovné voľno s náhradou mzdy, prípadne ak ide o samostatne zárobkovo činnú osobu na náhradu, ktorá sa rovná pomernej časti minimálnej mzdy zamestnancov v pracovnom pomere odmeňovaných mesačnou mzdou.

(2)  Zamestnávateľ, ktorý vyplatil náhradu mzdy podľa odseku 1, má nárok, aby mu bola vyplatená suma uhradená.

(3) Spôsob náhrady  alebo úhrady podľa odseku 1 a odseku 2 ustanoví všeobecne záväzným právnym  predpisom Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky.

(4) Člen a zapisovateľ okrskovej volebnej komisie má nárok na odmenu za výkon funkcie v čase, keď nemá nárok na náhradu mzdy podľa odseku 1. Výšku odmeny a spôsob jej úhrady a výplaty ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky.

53

Nároky kandidátov

Okolnosť, že niekto je kandidátom nesmie byť na ujmu v jeho pracovnoprávnom alebo obdobnom pracovnom vzťahu.

54

Úhrada výdavkov spojených s voľbami

(1) Výdavky spojené s voľbami sa uhrádzajú zo štátneho rozpočtu.

(2) Jednotlivé druhy výdavkov spojených s voľbami, ktoré sa hradia zo štátneho rozpočtu a spôsob ich úhrady určí všeobecne záväzným právnym predpisom Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky po dohode so Štatistickým úradom Slovenskej republiky a Ministerstvom financií Slovenskej republiky.

(3) Každá politická strana  a nezávislý kandidát znáša náklady svojej volebnej kampane.

55

Opatrenia proti nečinnosti

Ak obec alebo jej orgány nesplnia úlohy podľa § 6 ods. 2, § 7 ods. 1 a 2, § 9 ods. 2 písm. d), § 13 ods. 2  a 3, § 16 ods. 2, § 18 ods. 5, § 23 ods. 4,  § 24, § 26 ods. 1, § 27 ods. 2, § 43 poslednej vety, § 49 ods. 1, bezodkladne zabezpečí ich splnenie prednosta krajského úradu.

 

Prechodné ustanovenie

56

(1) Pre prvé voľby sú volebné obvody, počet poslancov, aký sa v nich má voliť a sídla volebných komisií  samosprávnych krajov a obvodných volebných komisií uvedené v prílohe.

(2) Pre prvé voľby zapisovateľa volebnej komisie samosprávneho kraja vymenuje a prvé zasadnutie volebnej komisie samosprávneho kraja zvolá minister vnútra Slovenskej republiky.

(3)  Pre prvé voľby prislúcha pôsobnosť predsedu podľa § 9 ods. 2 písm. c), § 11 ods. 2 a 3 a § 12 ods. 2 a 3 prednostovi krajského úradu a pôsobnosť samosprávneho kraja podľa § 49 ods. 2 krajskému úradu.

57

Na opatrenia vykonané príslušnými orgánmi verejnej moci na prípravu vykonania tohto zákona už v čase pred vyhlásením volieb, ak neodporujú zákonu, sa hľadí tak, ako by boli vykonané za jeho účinnosti.

58

Záverečné ustanovenia

(1) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

 1. a)  zabezpečí tlač hlasovacích lístkov v potrebnom množstve,
 2. b)  upraví podrobnosti o úlohách obcí a miestnych orgánov štátnej správy pri
 3. vytváraní volebných okrskov,
 4. zostavovaní zoznamov voličov,
 5. zabezpečovaní a vybavovaní volebných miestností,
 6. úschove hlasovacích lístkov a iných volebných spisov,
 7. c)  vydá vzory tlačív a obálok  pre voľby a zabezpečí ich vyhotovenie.

(2) Štatistický úrad Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky  vydá metodiku spracovania výsledkov hlasovania.

Čl. II

Zrušený od 1.7.2016

Zákon č. 99/1963 Zb., Občiansky súdny poriadok v znení zákona č. 36/1967 Zb., zákona  č. 158/1969 Zb., zákona č. 49/1973 Zb., zákona č. 20/1975 Zb., zákona č. 133/1982 Zb., zákona č. 180/1990 Zb., zákona č. 328/1991 Zb., zákona č. 519/1991 Zb., zákona č. 263/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 5/1993 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1994 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 190/1995 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 232/1995 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 22/1996 Z.z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z.z. sa  dopĺňa takto:

Za § 200gb sa vkladá § 200gc, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠200gc

Konanie vo veciach registrácie kandidátnych listín

(1) Ak volebná komisia príslušná podľa osobitného zákona34e/ rozhodla o vyčiarknutí kandidáta pre voľby do orgánov samosprávneho kraja alebo registráciu kandidátnej listiny odmietla, môže sa dotknutá politická strana alebo dotknutý kandidát do 24 hodín od doručenia rozhodnutia volebnej komisie samosprávneho kraja obrátiť na okresný súd v sídle volebnej komisie samosprávneho kraja s návrhom na vydanie rozhodnutia o povinnosti volebnej komisie samosprávneho kraja ponechať kandidáta na kandidátnej listine alebo vykonať registráciu kandidátnej listiny.

(2) Účastníkmi konania sú dotknutá politická strana, dotknutý kandidát a volebná komisia samosprávneho kraja.

(3) Súd rozhodne uznesením, a to do troch dní od podania návrhu.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu  34e  znie:

„34e/  § 15 ods. 3 a 20 ods. 2 zákona  č. 303/2001 Z.z. o voľbách do orgánov samosprávnych krajov“.

 

Čl. III

Účinnosť zákona

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Zákon č. 335/2007 Z.z. nadobudol účinnosť 1. októbrom 2007.
Zákon č. 204/2011 Z.z. nadobudol účinnosť 1. júlom 2011.
Zákon č. 160/2015 Z.z. nadobudol účinnosť 1. júlom 2016.

Rudolf Schuster v.r.
Jozef Migaš v.r.
Mikuláš Dzurinda v.r.

 

PRÍLOHY

VOLEBNÉ OBVODY, POČET POSLANCOV, AKÝ SA V NICH MÁ VOLIŤ, A SÍDLA VOLEBNÝCH KOMISIÍ SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV A OBVODNÝCH VOLEBNÝCH KOMISIÍ

 

BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ

Sídlo volebnej komisie                 Počet poslancov volených
samosprávneho kraja –                  vo volebnom obvode
Krajský úrad Bratislava
——————————————————————
Volebný obvod č. 1
Okres Bratislava I
sídlo obvodnej volebnej komisie –
Okresný úrad Bratislava I                                  3
Volebný obvod č. 2
Okres Bratislava II
sídlo obvodnej volebnej komisie –
Okresný úrad Bratislava II                                 8
Volebný obvod č. 3
Okres Bratislava III
sídlo obvodnej volebnej komisie –
Okresný úrad Bratislava III                                5
Volebný obvod č. 4
Okres Bratislava IV
sídlo obvodnej volebnej komisie –
Okresný úrad Bratislava IV                                 7
Volebný obvod č. 5
Okres Bratislava V
sídlo obvodnej volebnej komisie –
Okresný úrad Bratislava V                                 10
Volebný obvod č. 6
Okres Malacky
sídlo obvodnej volebnej komisie –
Okresný úrad Malacky                                       5
Volebný obvod č. 7
Okres Pezinok
sídlo obvodnej volebnej komisie –
Okresný úrad Pezinok                                       4
Volebný obvod č. 8
Okres Senec
sídlo obvodnej volebnej komisie –
Okresný úrad Senec                                         4
——————————————————————
Poslancov spolu:                                          46
——————————————————————

TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ

Sídlo volebnej komisie                 Počet poslancov volených
samosprávneho kraja –                  vo volebnom obvode
Krajský úrad Trnava
——————————————————————
Volebný obvod č. 1
Okres Dunajská Streda
sídlo obvodnej volebnej komisie –
Okresný úrad Dunajská Streda                               8
Volebný obvod č. 2
Okres Galanta
sídlo obvodnej volebnej komisie –
Okresný úrad Galanta                                       7
Volebný obvod č. 3
Okres Hlohovec
sídlo obvodnej volebnej komisie –
Okresný úrad Hlohovec                                      3
Volebný obvod č. 4
Okres Piešťany
sídlo obvodnej volebnej komisie –
Okresný úrad Piešťany                                      5
Volebný obvod č. 5
Okres Senica
sídlo obvodnej volebnej komisie –
Okresný úrad Senica                                        5
Volebný obvod č. 6
Okres Skalica
sídlo obvodnej volebnej komisie –
Okresný úrad Skalica                                       3
Volebný obvod č. 7
Okres Trnava
sídlo obvodnej volebnej komisie –
Okresný úrad Trnava                                        9
——————————————————————
Poslancov spolu:                                          40
——————————————————————

TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ

Sídlo volebnej komisie                 Počet poslancov volených
samosprávneho kraja –                  vo volebnom obvode
Krajský úrad Trenčín
——————————————————————
Volebný obvod č. 1
Okres Bánovce nad Bebravou
sídlo obvodnej volebnej komisie –
Okresný úrad Bánovce nad Bebravou                          3
Volebný obvod č. 2
Okres Ilava
sídlo obvodnej volebnej komisie –
Okresný úrad Ilava                                         5
Volebný obvod č. 3
Okres Myjava
sídlo obvodnej volebnej komisie –
Okresný úrad Myjava                                        2
Volebný obvod č. 4
Okres Nové Mesto nad Váhom
sídlo obvodnej volebnej komisie –
Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom                          5
Volebný obvod č. 5
Okres Partizánske
sídlo obvodnej volebnej komisie –
Okresný úrad Partizánske                                   4
Volebný obvod č. 6
Okres Považská Bystrica
sídlo obvodnej volebnej komisie –
Okresný úrad Považská Bystrica                             5
Volebný obvod č. 7
Okres Prievidza
sídlo obvodnej volebnej komisie –
Okresný úrad Prievidza                                    10
Volebný obvod č. 8
Okres Púchov
sídlo obvodnej volebnej komisie –
Okresný úrad Púchov                                        3
Volebný obvod č. 9
Okres Trenčín
sídlo obvodnej volebnej komisie –
Okresný úrad Trenčín                                       8
——————————————————————
Poslancov spolu:                                          45
——————————————————————

NITRIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ

Sídlo volebnej komisie                 Počet poslancov volených
samosprávneho kraja –                  vo volebnom obvode
Krajský úrad Nitra
——————————————————————
Volebný obvod č. 1
Okres Komárno
sídlo obvodnej volebnej komisie –
Okresný úrad Komárno                                       8
Volebný obvod č. 2
Okres Levice
sídlo obvodnej volebnej komisie –
Okresný úrad Levice                                        9
Volebný obvod č. 3
Okres Nitra
sídlo obvodnej volebnej komisie –
Okresný úrad Nitra                                        12
Volebný obvod č. 4
Okres Nové Zámky
sídlo obvodnej volebnej komisie –
Okresný úrad Nové Zámky                                   11
Volebný obvod č. 5
Okres Šaľa
sídlo obvodnej volebnej komisie –
Okresný úrad Šaľa                                          4
Volebný obvod č. 6
Okres Topoľčany
sídlo obvodnej volebnej komisie –
Okresný úrad Topoľčany                                     5
Volebný obvod č. 7
Okres Zlaté Moravce
sídlo obvodnej volebnej komisie –
Okresný úrad Zlaté Moravce                                 3
—————————————————————–
Poslancov spolu:                                          52
—————————————————————–

ŽILINSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ

Sídlo volebnej komisie                 Počet poslancov volených
samosprávneho kraja –                  vo volebnom obvode
Krajský úrad Žilina
——————————————————————
Volebný obvod č. 1
Okres Bytča
sídlo obvodnej volebnej komisie –
Okresný úrad Bytča                                         2
Volebný obvod č. 2
Okres Čadca
sídlo obvodnej volebnej komisie –
Okresný úrad Čadca                                         7
Volebný obvod č. 3
Okres Dolný Kubín
sídlo obvodnej volebnej komisie –
Okresný úrad Dolný Kubín                                   3
Volebný obvod č. 4
Okres Kysucké Nové Mesto
sídlo obvodnej volebnej komisie –
Okresný úrad Kysucké Nové Mesto                            3
Volebný obvod č. 5
Okres Liptovský Mikuláš
sídlo obvodnej volebnej komisie –
Okresný úrad Liptovský Mikuláš                             6
Volebný obvod č. 6
Okres Martin
sídlo obvodnej volebnej komisie –
Okresný úrad Martin                                        7
Volebný obvod č. 7
Okres Námestovo
sídlo obvodnej volebnej komisie –
Okresný úrad Námestovo                                     4
Volebný obvod č. 8
Okres Ružomberok
sídlo obvodnej volebnej komisie –
Okresný úrad Ružomberok                                    4
Volebný obvod č. 9
Okres Turčianske Teplice
sídlo obvodnej volebnej komisie –
Okresný úrad Turčianske Teplice                            1
Volebný obvod č. 10
Okres Tvrdošín
sídlo obvodnej volebnej komisie –
Okresný úrad Tvrdošín                                      3
Volebný obvod č. 11
Okres Žilina
sídlo obvodnej volebnej komisie –
Okresný úrad Žilina                                       12
——————————————————————
Poslancov spolu:                                          52
——————————————————————

BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ

Sídlo volebnej komisie                 Počet poslancov volených
samosprávneho kraja –                  vo volebnom obvode
Krajský úrad Banská Bystrica
——————————————————————
Volebný obvod č. 1
Okres Banská Bystrica
sídlo obvodnej volebnej komisie –
Okresný úrad Banská Bystrica                               8
Volebný obvod č. 2
Okres Banská Štiavnica
sídlo obvodnej volebnej komisie –
Okresný úrad Banská Štiavnica                              1
Volebný obvod č. 3
Okres Brezno
sídlo obvodnej volebnej komisie –
Okresný úrad Brezno                                        5
Volebný obvod č. 4
Okres Detva
sídlo obvodnej volebnej komisie –
Okresný úrad Detva                                         3
Volebný obvod č. 5
Okres Krupina
sídlo obvodnej volebnej komisie –
Okresný úrad Krupina                                       2
Volebný obvod č. 6
Okres Lučenec
sídlo obvodnej volebnej komisie –
Okresný úrad Lučenec                                       5
Volebný obvod č. 7
Okres Poltár
sídlo obvodnej volebnej komisie –
Okresný úrad Poltár                                        2
Volebný obvod č. 8
Okres Revúca
sídlo obvodnej volebnej komisie –
Okresný úrad Revúca                                        3
Volebný obvod č. 9
Okres Rimavská Sobota
sídlo obvodnej volebnej komisie –
Okresný úrad Rimavská Sobota                               6
Volebný obvod č. 10
Okres Veľký Krtíš
sídlo obvodnej volebnej komisie –
Okresný úrad Veľký Krtíš                                   3
Volebný obvod č. 11
Okres Zvolen
sídlo obvodnej volebnej komisie –
Okresný úrad Zvolen                                        5
Volebný obvod č. 12
Okres Žarnovica
sídlo obvodnej volebnej komisie –
Okresný úrad Žarnovica                                     2
Volebný obvod č. 13
Okres Žiar nad Hronom
sídlo obvodnej volebnej komisie –
Okresný úrad Žiar nad Hronom                               4
——————————————————————
Poslancov spolu:                                          49
——————————————————————

PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ

Sídlo volebnej komisie                 Počet poslancov volených
samosprávneho kraja –                  vo volebnom obvode
Krajský úrad Prešov
——————————————————————
Volebný obvod č. 1
Okres Bardejov
sídlo obvodnej volebnej komisie –
Okresný úrad Bardejov                                      6
Volebný obvod č. 2
Okres Humenné
sídlo obvodnej volebnej komisie –
Okresný úrad Humenné                                       5
Volebný obvod č. 3
Okres Kežmarok
sídlo obvodnej volebnej komisie –
Okresný úrad Kežmarok                                      5
Volebný obvod č. 4
Okres Levoča
sídlo obvodnej volebnej komisie –
Okresný úrad Levoča                                        2
Volebný obvod č. 5
Okres Medzilaborce
sídlo obvodnej volebnej komisie –
Okresný úrad Medzilaborce                                  1
Volebný obvod č. 6
Okres Poprad
sídlo obvodnej volebnej komisie –
Okresný úrad Poprad                                        8
Volebný obvod č. 7
Okres Prešov
sídlo obvodnej volebnej komisie –
Okresný úrad Prešov                                       12
Volebný obvod č. 8
Okres Sabinov
sídlo obvodnej volebnej komisie –
Okresný úrad Sabinov                                       4
Volebný obvod č. 9
Okres Snina
sídlo obvodnej volebnej komisie –
Okresný úrad Snina                                         3
Volebný obvod č. 10
Okres Stará Ľubovňa
sídlo obvodnej volebnej komisie –
Okresný úrad Stará Ľubovňa                                 4
Volebný obvod č. 11
Okres Stropkov
sídlo obvodnej volebnej komisie –
Okresný úrad Stropkov                                      2
Volebný obvod č. 12
Okres Svidník
sídlo obvodnej volebnej komisie –
Okresný úrad Svidník                                       2
Volebný obvod č. 13
Okres Vranov nad Topľou
sídlo obvodnej volebnej komisie –
Okresný úrad Vranov nad Topľou                             6
——————————————————————
Poslancov spolu:                                          60
——————————————————————

KOŠICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ

Sídlo volebnej komisie                 Počet poslancov volených
samosprávneho kraja –                  vo volebnom obvode
Krajský úrad Košice
——————————————————————
Volebný obvod č. 1
Okres Košice I
sídlo obvodnej volebnej komisie –
Okresný úrad Košice I                                      5
Volebný obvod č. 2
Okres Košice II
sídlo obvodnej volebnej komisie –
Okresný úrad Košice II                                     6
Volebný obvod č. 3
Okres Košice III
sídlo obvodnej volebnej komisie –
Okresný úrad Košice III                                    2
Volebný obvod č. 4
Okres Košice IV
sídlo obvodnej volebnej komisie –
Okresný úrad Košice IV                                     4
Volebný obvod č. 5
Okres Košice-okolie
sídlo obvodnej volebnej komisie –
Okresný úrad Košice-okolie                                 8
Volebný obvod č. 6
Okres Gelnica
sídlo obvodnej volebnej komisie –
Okresný úrad Gelnica                                       2
Volebný obvod č. 7
Okres Michalovce
sídlo obvodnej volebnej komisie –
Okresný úrad Michalovce                                    8
Volebný obvod č. 8
Okres Rožňava
sídlo obvodnej volebnej komisie –
Okresný úrad Rožňava                                       5
Volebný obvod č. 9
Okres Sobrance
sídlo obvodnej volebnej komisie –
Okresný úrad Sobrance                                      2
Volebný obvod č. 10
Okres Spišská Nová Ves
sídlo obvodnej volebnej komisie –
Okresný úrad Spišská Nová Ves                              7
Volebný obvod č. 11
Okres Trebišov
sídlo obvodnej volebnej komisie –
Okresný úrad Trebišov                                      8
——————————————————————
Poslancov spolu:                                          57
——————————————————————

1) § 2 zákona č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch).

2) § 11 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov. § 14 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z.z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.

3) Zákon č. 59/1965 Zb. o výkone trestu odňatia slobody v znení neskorších predpisov.

4) § 10 a 855Občianskeho zákonníka.

5) Branný zákon č. 351/1997 Z.z. v znení neskorších predpisov.

6) § 4 a 5, § 6 ods. 1, § 8 ods. 1 a 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 80/1990 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady v znení neskorších predpisov.

7) § 200f Občianskeho súdneho poriadku.

8) § 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1993 Z.z. o občianskych preukazoch v znení neskorších predpisov. § 9 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 73/1995 Z.z. o pobyte cudzincov na území Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

9) Zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení zákona č. 242/1998 Z.z.

10) § 200gc Občianskeho súdneho poriadku.

11) § 12 až 16 zákona č. 424/1991 Zb. o združovaní v politických stranách a v politických hnutiach v znení neskorších predpisov.

12) § 1 ods. 2 písm. d) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 1/1993 Z.z. o Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

12a) Zákon č. 184/1999 Z.z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení neskorších predpisov.

13) Čl. 69 ods. 5 a 6Ústavy Slovenskej republiky.