„Som tímový človek, a preto dám priestor odborníkom a angažovaným ľudom z regiónov, aby mohli spolu so mnou prispieť k zlepšeniu svojho bezprostredného okolia ale aj celého kraja.“

Moje motivácie pre prácu vo verejnom živote

Do politiky ma priviedla vysoká miera zanietenia pre moje mesto a kraj, svojím spôsobom až nadšeného bláznovstva.

Na mestskom úrade v Trenčíne som iniciovala najskôr premenu uzavretých kancelárií na otvorené klientske centrum, ktoré dodnes funguje na prízemí mestského úradu a občania si tam vybavujú svoje úradné záležitosti na jednom mieste. Podobne mám zásluhu na vybudovaní Kultúrno-informačného centra, ktoré dodnes funguje a s úspechom ponúka služby občanom i turistom priamo na námestí, v centre mesta. Viedla som aj projekt kandidatúry mesta Trenčín na titul Európske hlavné mesto kultúry, ktorý naštartoval dôležitú diskusiu o potrebe kultúry v rozvoji mesta. Asi najviac som však hrdá na výsledky vyše trojročného projektu Trenčín si Ty, ktorý som výkonne riadila. Položili základy pre dlhodobý rozvoj mesta Trenčín i celého regiónu a naša tímová práca bola ocenená na Slovensku aj v zahraničí. Ten pocit, keď sa dobrá vec podarí aj napriek počiatočnej nedôvere, výsmechu alebo príkoriam, je pre mňa najvyššou motiváciou.

Moje súčasné politické pôsobenie

S presvedčením, že pre môj rodný kraj sa oplatí pracovať, som kandidovala a uspela aj vo voľbách do zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja, v ktorom od roku 2013 pôsobím ako poslankyňa.  Od roku 2016 som aj poslankyňou Národnej rady SR, v ktorej zisťujem, ako je tzv. veľká politika previazaná so samosprávou.

Moje motivácie kandidovať na županku

Všetky moje nadobudnuté skúsenosti vyústili do rozhodnutia kandidovať na županku v našom kraji. Nie som typ človeka, ktorý sa zmieri s tým, že veľa opozičných návrhov ide do vetra. Chcem niečo urobiť už teraz a zužitkovať skúsenosti v práci pre svoje blízke i širšie okolie. Pochopila som, že ak chcem veci zmeniť, musím ich riadiť. Som pripravená prevziať túto zodpovednosť, lebo mi záleží na tom, kde žijem.

Moja vízia

VÚC pod mojim vedením nebude ako obluda, ktorej ľudia nerozumejú, ale bude zástancom občanov pred zásahmi štátu do ich regiónu.  A opačne, bude pôsobiť na vládu pri presadzovaní zákonov a riešení, ktoré budú vychádzať z potrieb občanov v prirodzených regiónoch nášho kraja a budú im na prospech.

Vo vedení župy chcem dosiahnuť

Aby sa peniaze nemíňali, ale s rozumom investovali
Peniaze na cesty, strechy, budovy a ďalšie investície sa nebudú rozdeľovať po politickej a kamarátskej linke, ale podľa toho kde sú najviac potrebné.

Aby úrad videl v občanovi klienta
Znížim byrokraciu, aby úrad „nepožieral“ sám seba, a teda aby pracoval viac pre občanov ako sám pre seba a aby na úrade prestala panovať atmosféra strachu a direktívneho riadenia, ktorá ovplyvňuje aj správanie úradníkov k občanom.

Aby župa bola tým, kto spája sily v prospech občanov
Do tvorby politík VUC aktívne zapojím samosprávy, zamestnávateľov, malých a stredných podnikateľov, tretí sektor, akademické inštitúcie a ďalšie subjekty verejného aj súkromného sektora, ktoré spolupôsobia pri rozvoji regiónu a ovplyvňujú kvalitu života občanov, pričom často o sebe vzájomne nevedia – ako županka budem ich koordinátorom.

Aby sa s pomocou župy rozvíjali prirodzené regióny
V riešeniach nebudem používať jeden meter pre všetkých, ale budem prihliadať na prirodzené regióny, ktoré majú rôzne potreby, pretože inak sa žije obyvateľom krajského mesta, inak baníkom na hornej Nitre, inak kopaničiarom na Myjavsku, či obyvateľom priemyselne vyspelého dolného či stredného Považia a každý región má teda iné priority.

Moje priority a ciele po voľbách do VÚC 2017

Dôstojné starnutie
21.storočie patrí starým ľuďom a od ich zdravia a pohody sa odvíja všetko, vrátane ekonomickej výkonnosti ľudí v aktívnom veku, na ktorých pomoc sú odkázaní a ktorých zdravie je rovnako dôležité. Budem preto dohliadať na humanizáciu v zdravotníctve a sociálnych službách, kde každý človek predstavuje konkrétny osud. Budem presadzovať informačné kontaktné body, aby každý človek vedel, na čo má právo a nárok zo zákona. Budem presadzovať riešenia tzv. “striebornej ekonomiky“, ktorá je založená na službách pre seniorov a so zapojením seniorov do čo najdlhšieho aktívneho života v domácom prostredí a tam, kde sú zvyknutí. Ako županka budem ombudsmankou ľudí v zdravotnej a sociálnej núdzi.

Príležitosti pre mladých
Trh práce sa veľmi rýchlo mení a je potrebné naň reagovať pružnejšie študijnými odbormi. Ako županka budem tlačiť na zavedenie sledovania úspešnosti škôl podľa uplatnenia absolventov v praxi, čo sa doteraz nikdy nesledovalo. Budem sledovať a rozvíjať motivácie mladých ľudí v spolupráci so školami, zamestnávateľmi, zväzmi, komunitami, samosprávami, verejnými i neverejnými poskytovateľmi služieb a pod. Budem podporovať pozitívne príklady, rozvoj kreatívnych vyučovacích metód, vzájomnú spoluprácu, sieťovanie nápadov a rozvoj talentov.

Spokojná stredná generácia
Pracujúci ľudia sú dnes vystavení veľkému stresu a je od nich očakávaný veľký výkon. Okrem toho, že sa starajú o seba a svoje deti, sú vystavení aj tlaku na starostlivosť o starnúcu generáciu svojich rodičov. Pre kvalitu ich života sú preto dôležité všetky zložky – zamestnanie, fungujúca doprava, bezpečný stav ciest, kvalitná zdravotná starostlivosť, školy pre ich deti, či sociálne služby pre ich starnúcich či nevládnych rodičov a príbuzných, ale aj možnosti pre trávenie vlastného voľného času, športovéspoločenské či kultúrne možnosti vyžitia a tak ďalej. Budem sa starať o to, aby služby, ktoré pre občanov poskytuje kraj, boli na čo najvyššej možnej úrovni. Neverejných poskytovateľov nebudem považovať za konkurentov, ale naopak – všade tam, kde to bude možné, budem zabezpečenie služieb riešiť ich podporou a spoluprácou s nimi.

Mohlo by vás zaujímať: Renáta Kaščáková vás pozýva na prezentáciu dokumentárnych filmov

 

Error fetching: cURL error 60: The certificate issuer's certificate has expired. Check your system date and time.