Lukáš Sisák sa narodil 30. novembra 1985 v Košiciach, kde aj absolvoval úplné stredoškolské vzdelanie v odbore služieb.

Pracuje ako živnostník na úseku služieb odpadového hospodárstva, manipulácie, likvidácie, čistenia znečistených vôd a služieb prevádzky, servisu a údržby čistiarenských systémov. Aktívne pracuje i na úseku rozvoja ekologických zariadení a ochrany životného prostredia.

Politická činnosť a občianske aktivity

Od študentského obdobia ľavicovo politicky orientovaný, aktívny člen Komunistickej strany Slovenska, toho času – vo veku 32 rokov predseda Krajskej rady KSS Košického kraja a koordinátor činnosti okresných organizácií KSS v Košickom kraji. Je aktívnym pokračovateľom a jedným z predstaviteľov mladej generácie komunistov pri presadzovaní myšlienok socializmu v nových podmienkach praxe v Slovenskej republike po roku 1989. Principiálny odporca integrácie Slovenskej republiky v štruktúrach Európskej únie (EÚ) a v Severoatlantickej aliancii (NATO). Odporca zbavovania sa suverenity SR v prospech medzinárodných štruktúr a záujmov zahraničného nadnárodného kapitálu a jeho medzinárodných inštitúcií. Organizátor a realizátor konkrétnej pomoci mentálne postihnutým deťom v rámci ním už vyše desaťročia prevádzkovaného občianskeho združenia „Záhrada nádeje“ orientovaného na pomoc mentálne postihnutým deťom a ich rodičom.

Kto som?

Som bežný občan Slovenskej republiky. Som človek, ktorý otvorene a verejne vyjadruje nesúhlas s politickým, hospodárskym a žiaľ nemorálnym politickým systémom, praktizovaným na Slovensku po roku 1989. Som jeden z tých ktorí si želajú tento systém zásadne zmeniť, nahradiť systémom spravodlivejším v prospech pracujúcej oklamanej a vykorisťovanej väčšiny. Vychádzam  čiastočne z vlastných a mojimi najbližšími sprostredkovaných skúsenosti a z poznania vývoja našej krajiny po roku 1989. Viem, že to, čo tu bolo do roku 1989 nebolo ideálne, žili sme však bezpečne, materiálne primerane, dôstojne, bez obáv o naše zdravie, prácu, plácu. Mohli sme žiť čestne a nekradnúť. O súčasných životných podmienkach nemienim nikoho presviedčať. Zažívame a vnímame ich všetci. Ale nie je to to, po čom túžili a čo si želali naši rodičia v novembri 1989. Som jeden z tých mnohých, ktorý stále  neochvejne verí, že ak chceme zmeniť svet k lepšiemu, ak chceme zmeniť našu spoločnosť, musíme začať od seba, začať v našom meste, v našom kraji, tu, na našom krásnom Slovensku. A tvrdo pracovať!

Som zásadový ľavičiar a komunista. Som tiež presvedčený, že tisíce pracovitých a slušných ľudí si na poste predsedu Košického samosprávneho kraja želajú svojho zástupcu, ktorý nie je spriaznený so záujmami oligarchov, zbohatlíkov, politických i ekonomických kriminálnikov, som ten, ktorý záujmy regiónu a Slovenska dokáže povýšiť nad záujmy zahraničného nadnárodného kapitálu i nad svoje vlastné záujmy. Verím, že tieto principiálne postoje je možné uplatniť a zrealizovať aj na krajskej úrovni. Viem, že to bude veľmi ťažké bojovať každú minútu, každú hodinu, deň a roky za konkrétnych ľudí práce, že nebude jednoduché eliminovať tlaky kapitálu, nátlak a podrazy reprezentantov oligarchických, finančných a politických skupín, ale niekto sa o to pokúsiť musí. Som presvedčený, že to dokážem a že proces očisty v Košickom kraji naštartujem v prospech tých, ktorí hodnoty tvoria a v neprospech tých, ktorí ich netvoria, len spotrebovávajú.

Ak budem zvolený za predsedu KSK okamžite iniciujem:

 1. Zriadenie nehonorovaného nezávislého poradného a súčasne kontrolného orgánu predsedu KSK – nezávislej občianskej komisie, ktorej úlohou bude predkladanie návrhov riešení najpálčivejších problémov občanov Košického kraja v rôznych oblastiach života občanov, nezávisle na riešeniach a rozhodnutiach poslancov krajského zastupiteľstva KSK.
 2. Vytvorenie inštitútu „Kolégia mladých aktívnych občanov“, vytvorenie priestoru mladým angažovaným ľuďom z Košického kraja k sebarealizácii v prospech Košického kraja s podporou a v súčinnosti s KSK.
 3. Zavedenie socialistických prvkov do systému riadenia práce v krajskom zastupiteľstve. Transparentné a detailne kontrolované uzatváranie zmlúv, financovania a hospodárenia s prostriedkami kraja, priebežné podrobné informovanie verejnosti o spôsobe a obsahu prijatých rozhodnutí, osobná zodpovednosť pracovných tímov a jednotlivcov za plnenie úloh, termínov a kvality vykonanej práce, odmeňovanie za iniciatívu a kvalitu odvedenej práce, nekompromisné postihy za neplnenie úloh, za nekvalitu, nedodržanie termínov, až po rozviazanie pracovného pomeru, alebo návrhy na odvolanie z volených funkcií za dokázanú trestnú činnosť, alebo poškodzovanie dobrého mena inštitúcie, či kraja.
 4. Zriadenie inštitútu „Krajského poradcu“ sociálne odkázaným a nízkopríjmovým skupinám občanov kraja, ktorí sa nachádzajú v sociálnej, alebo život, zdravie a osobný majetok ohrozujúcej núdzi.
 5. Verejnú diskusiu občanov kraja k iniciovaniu možnosti usporiadania krajského referenda o symbolickom zákaze vstupu, prejazdov a pobytu akýchkoľvek cudzích armád, vojakov, zbraní a vojenskej techniky na teritóriu Košického kraja.

 

Môj program má 10 priorít:

 1. Systémový rozvoj Košického kraja vo všetkých kľúčových oblastiach života.
 2. Urýchlenie výstavby a rekonštrukcií dopravnej infraštruktúry do najviac opomínaných a zanedbaných lokalít kraja.
 3. Zavedenie a podpora funkčného systému verejnej dopravy a dostupnosti verejnou dopravou pre občanov všetkých obcí kraja.
 4. Riešenie nezamestnanosti v kraji systémovou podporou rozvoja krajských podnikov, výrobných, spotrebných družstiev, podnikov služieb a podpora zamestnaneckých spoločností.
 5. Podpora integrácie ťažko integrovateľných a Rómskych spoluobčanov do spoločnosti formou dlhodobej práce v obecných podnikoch podporovaných krajom na úkor bezpodmienečného vyplácania sociálnych dávok bez ich odovzdávania protihodnoty.
 6. Pomoc a podpora rodinám s vážne telesne, alebo duševne postihnutými deťmi, ale i osobami dospelého a vysokého veku.
 7. Ochrana historického, kultúrneho a národného dedičstva, ochrana umeleckých diel, sôch, pamätníkov a iných dôležitých objektov pred materiálnym, ale aj morálnym poškodzovaním.
 8. Skutočné, nie len deklaratívne plnenie princípov udržateľného rozvoja krajiny, ochrana životného prostredia, ovzdušia, lesov, pôdy a vody pred degradujúcimi vplyvmi a konaniami nenásytných rabovačov a znehodnocovačov našej spoločnej prírody a krajiny.
 9. Spoluúčasť a podpora rozvoju priateľstva, obchodu, kultúry, umenia a spolupráce s partnerskými regiónmi susediacich krajín, s príslušnými partnermi v Maďarskej, Ukrajinskej a Poľskej republike.
 10. Podpora všetkých aktivít spoločenských organizácií, občianskych združení a aktívnych občanov na úrovni Košického kraja, smerujúcich k zmieru medzi občanmi bez ohľadu na ich politickú príslušnosť, presvedčenie, vieru, farbu pleti, národnosť, smerujúcich k priateľstvu a k mieru.

 

Lukáš Sisák,

kandidát na post predsedu KSK