Milan Ftáčnik, kandidát na župana Bratislavského samosprávneho kraja

Doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc. (* 30. október 1956, Bratislava) je popredný slovenský ľavicový politik, bol ministrom školstva Slovenska v období 1998–2002 a je poslancom zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja od roku 2005. V rokoch 2006–2010 bol starostom bratislavskej mestskej časti Petržalka. V novembri 2010 bol zvolený za primátora Bratislavy. V marci 2017 ohlásil svoju kandidatúru na post predsedu Bratislavského samosprávneho kraja ako občiansky kandidát bez podpory politických strán. Milan Ftáčnik je ženatý a má tri deti.

 

Vzdelanie
1989 – udelený titul docent

1987 – udelený titul CSc. v oblasti matematicko-fyzikálnych vied1980 – 1986 – interná ašpirantúra na Katedre teoretickej kybernetiky Matematicko-fyzikálnej fakulty (MFF) Univerzity Komenského v Bratislave

1976 – 1980 – vysokoškolské štúdium v odbore teoretická kybernetika na Prírodovedeckej fakulte UK, neskôr MFF UK

Zamestnanie

2014 – Katedra aplikovanej informatiky na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky (FMFI) Univerzity Komenského (UK) v Bratislave, oddelenie počítačovej grafiky a spracovania obrazu

2010 – 2014 – primátor Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

2006 – 2010 – starosta Mestskej časti Bratislava – Petržalka

2004 – 2006 – vedúci Katedry aplikovanej informatiky FMFI UK Bratislava (po zlúčení KPGSO a Ústavu informatiky)

2003 – 2004 – vedúci Katedry počítačovej grafiky a spracovania obrazu FMFI UK

1998 – 2002 – minister školstva SR

1990 – 1998 – poslanec NR SR

1989 – docent na Katedre teoretickej kybernetiky, od roku 1990 na Katedre umelej inteligencie, po jej zániku od roku 1994 na Katedre počítačovej grafiky a spracovania obrazu a po jej zlúčení na Katedre aplikovanej informatiky FMFI UK

1986 – 1989 – odborný asistent na Katedre teoretickej kybernetiky MFF UK

1982 – 1986 – interná ašpirantúra na Katedre teoretickej kybernetiky MFF UK

1981 – 1982 – základná vojenská služba

1980 – 1981 – interná ašpirantúra na Katedre teoretickej kybernetiky MFF UK

Milan Ftáčnik počas svojej profesionálnej kariéry pôsobil ako výkonný koordinátor projektu Culture 2000 Virtual Heart of Central Europe. V súčasnosti zastáva pozíciu predsedu Slovenskej informatickej spoločnosti, člena Rady vlády SR pre digitalizáciu verejnej správy a jednotný digitálny trh a tiež poradcu ministra školstva SR pre prípravu Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania.

Milan Ftáčnik hovorí plynule anglicky a rusky. Pasívne ovláda nemecký a poľský jazyk. V roku 1980 získal Cenu ministra školstva SSR. Medzi jeho profesionálne záujmy patrí oblasť spracovania obrazovej informácie, vizuálnej bezpečnosti, reforma verejnej správy, vzdelávacia politika a informatizácia spoločnosti. Narodil sa 30. októbra 1956, je ženatý a je otcom troch detí.

Výsledky práce Milana Ftáčnika

Minister školstva (1998 – 2002)

Prijatie dokumentu Milénium – Koncepcia rozvoja školstva na 10 – 15 rokov
Prijatie nového zákona o vysokých školách
Presadenie princípu, že platy učiteľov majú rásť rýchlejšie ako platy zamestnancov verejnej správy

Starosta Mestskej časti Petržalka (2006 – 2010)

Výmena okien na všetkých materských a základných školách v mestskej časti
Obnova 50 verejných detských ihrísk a nenáročné športoviská pre deti a mládež
Zavedenie elektronických aukcií a zverejňovanie informácií nad rámec zákona

Primátor mesta Bratislava (2010 – 2014)

Zníženie zadĺženia mesta o 40 mil. eur
Získanie 300 mil. eur z európskych fondov na dopravné projekty v Bratislave (nové trolejbusy, nové električky, oprava Starého mosta, príprava opravy všetkých električkových radiál)
Otvorená samospráva ako princíp fungovania mesta voči občanom – prijatie 60 protikorupčných opatrení, čím sa Bratislava stala 4. najtransparentnejším mestom v Slovenskej republike

PRE SLUŠNÝ ŽIVOT V KRAJI

Bratislavský kraj potrebuje zmenu. Súčasný predseda BSK Pavol Frešo po ôsmich rokoch na jeho čele už vyčerpal svoje možnosti pri jeho riadení. Uchádzam sa o Vašu dôveru ako kandidát na predsedu Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) a pripravujem volebný program, čo všetko treba v našom kraji zlepšiť. Chcem, aby sa Bratislava ako jadro kraja rozvíjala v súčinnosti s prímestskými okresmi a aby sa riešili problémy v doprave, strednom školstve, sociálnej oblasti a zdravotníctve, územnom a ekonomickom rozvoji, kultúre a cestovnom ruchu. Predkladám Vám tézy môjho volebného programu, ktorý budem postupne dopĺňať v spolupráci s odborníkmi, aby z neho vznikol ucelený volebný program na päťročné volebné obdobie. Budem pozorne počúvať pripomienky a návrhy primátorov, starostov a starostiek, ktorí stoja v čele bratislavských mestských častí, miest a obcí Bratislavského kraja. A budem veľmi vďačný za konštruktívne pripomienky a návrhy na doplnenie či zlepšenie programu od každého občana nášho kraja.

Doprava

 • Zvýšiť podiel cestujúcich vo verejnej doprave, ktorá bude spĺňať štandardy rýchlosti, obslužnosti, spoľahlivosti, bezpečnosti a bude konkurencieschopná s individuálnou automobilovou dopravou
 • Prehodnotiť integrovanú dopravu na základe prieskumu potrieb cestujúcich na území kraja a pretvoriť ju na plnohodnotný Integrovaný dopravný systém. Aj tým, že sa zabezpečí lepšia dopravná integrácia a nadväznosť železničnej, autobusovej prímestskej a mestskej dopravy (prieskum by sa uskutočnil cez smartfóny a telekomunikačných operátorov ako napríklad v Berlíne)
 • Obmedziť prejazd kamiónov a nákladnej dopravy po cestách III. triedy a cez intravilán obcí a miest
 • Budovať obchvaty miest (Pezinok, Modra a ďalšie) a opravovať cesty podľa významu
 • Podporovať využitie železničnej dopravy na vnútromestskú prepravu a na obsluhu satelitných obcí a miest (S-bahn)

Vzdelávanie

 • Poskytnúť žiakom stredných škôl vzdelanie s vysokou kvalitou a šancou uplatniť sa na trhu práce
 • Poskytnúť žiakom stredných škôl digitálne zručnosti potrebné v pracovnom procese
 • Pokračovať v optimalizácii siete stredných škôl, vrátane neštátnych
 • Rozvíjať odborné vzdelávanie pre potreby praxe
 • Spolupracovať s vysokými školami pri riešení regionálnych problémov

Sociálne veci a zdravotníctvo

 • Pripraviť Program pre rozvoj nájomného bývania v kraji
 • Rozvíjať kvalitné sociálne služby pre zdravotne postihnutých, sociálne odkázaných seniorov a ďalšie ohrozené skupiny
 • Vykonať kontrolu výhodnosti zmlúv na prenájom nemocníc patriacich do kompetencie BSK
 • Zmeniť polikliniku Karlova Ves na vzorovú nemocnicu
 • Podporovať rozvoj zamestnanosti v ďalších sídlach kraja s cieľom znížiť dochádzku do jedného centra

Územný rozvoj a životné prostredie

 • Riešiť neriadený rozvoj satelitov v okolí Bratislavy – napr. Bernolákovo, Chorvátsky Grob, Slovenský Grob, Ivanka pri Dunaji, Svätý Jur, Viničné, Čierna Voda –  prostredníctvom územného plánu BSK obmedziť ich priestorový rast a predpísať im vybavenosť na očakávaný počet obyvateľov (školy, lekárne, sociálne zariadenia, kultúrne a športové zariadenia)
 • Zrevitalizovať nevyužívané objekty vo vlastníctve kraja a dať im nové atraktívne funkčné využitie s prioritou využitia pre školstvo, telovýchovu, komunitné centrá, sociálne zariadenia, denné centrá pre seniorov, a pod.
 • Pripraviť a založiť nové krajinárske parky na okraji mesta Bratislavy – Záhorská Bystrica, Petržalka, Rača a Vajnory
 • Spracovať Akčný plán územného rozvoja BSK tak, aby kraj bol aktívnym aktérom regionálneho rozvoja

Ekonomický rozvoj kraja

 • Aktívne komunikovať s podnikateľskými subjektmi v kraji a riešiť otázky územného rozmeru podnikania a dostatku pracovných síl v kraji
 • Rozvinúť a podporiť poľnohospodársku prvovýrobu a spracovanie poľnohospodárskych produktov vo vidieckych obciach, vrátane zvýšenia produkcie zeleniny a podpory pre ovocinárstvo
 • Využiť inovatívny potenciál kraja na rozvoj synergií medzi vysokými školami, výskumnými inštitúciami a podnikateľskými subjektmi
 • Riešiť štatisticky nadhodnotený ukazovateľ HDP na hlavu, ktorý nezodpovedá reálnemu ekonomickému výkonu kraja

Rekreácia a cestovný ruch

 • Založiť v regióne sieť kúpalísk – prírodných, alebo ekokúpalísk – s napojením na prírodný tok a so samočistením
 • Podporovať výstavbu a zakladanie kúpeľov a relaxačných zariadení na miestach s nevyužitými termálnymi prameňmi
 • Podporiť v kraji založenie regionálneho zábavného parku
 • Podporovať kongresový turizmus v regióne v kombinácií s poznávacím turizmom
 • Podporovať vinohradnícke a vinárske tradície v kraji

Prepojenie Bratislavy a kraja

 • Podporovať rozvoj Bratislavy a jej funkčného územia, ktoré tvoria takmer všetky obce a mestá Bratislavského kraja, ako jeden celok, nie rozvoj jedných na úkor druhých
 • Na spoločný rozvoj Bratislavy a jej funkčného územia využiť najmä európske fondy, predovšetkým z Integrovaného regionálneho operačného programu
 • Preskúmať podrobnejšie podľa najmodernejších metodík dopravné, školské, sociálne, kultúrne a iné väzby, ktoré tvoria obsah a rozsah prepojenia mesta Bratislavy a jej funkčného územia
 • Pripraviť návrh na vytvorenie osobitného územného celku Veľká Bratislava, ktorý by zahŕňal Bratislavu a jej skutočné funkčné územie vrátane spoločného riadenia rozvoja
 • Rozvíjať Bratislavský kraj ako smart región, ktorý bude na svoje riadenie využívať inteligentné technológie v oblasti dopravy, ochrany životného prostredia, bezpečnosti a na zvýšenie kvality života v kraji

 

Error parsing: Query returned empty response