Milan Ftáčnik, kandidát na župana Bratislavského samosprávneho kraja

Doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc. (* 30. október 1956, Bratislava) je popredný slovenský ľavicový politik, bol ministrom školstva Slovenska v období 1998–2002 a je poslancom zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja od roku 2005. V rokoch 2006–2010 bol starostom bratislavskej mestskej časti Petržalka. V novembri 2010 bol zvolený za primátora Bratislavy. V marci 2017 ohlásil svoju kandidatúru na post predsedu Bratislavského samosprávneho kraja ako občiansky kandidát bez podpory politických strán. Milan Ftáčnik je ženatý a má tri deti.

 

Vzdelanie
1989 – udelený titul docent

1987 – udelený titul CSc. v oblasti matematicko-fyzikálnych vied1980 – 1986 – interná ašpirantúra na Katedre teoretickej kybernetiky Matematicko-fyzikálnej fakulty (MFF) Univerzity Komenského v Bratislave

1976 – 1980 – vysokoškolské štúdium v odbore teoretická kybernetika na Prírodovedeckej fakulte UK, neskôr MFF UK

Zamestnanie

2014 – Katedra aplikovanej informatiky na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky (FMFI) Univerzity Komenského (UK) v Bratislave, oddelenie počítačovej grafiky a spracovania obrazu

2010 – 2014 – primátor Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

2006 – 2010 – starosta Mestskej časti Bratislava – Petržalka

2004 – 2006 – vedúci Katedry aplikovanej informatiky FMFI UK Bratislava (po zlúčení KPGSO a Ústavu informatiky)

2003 – 2004 – vedúci Katedry počítačovej grafiky a spracovania obrazu FMFI UK

1998 – 2002 – minister školstva SR

1990 – 1998 – poslanec NR SR

1989 – docent na Katedre teoretickej kybernetiky, od roku 1990 na Katedre umelej inteligencie, po jej zániku od roku 1994 na Katedre počítačovej grafiky a spracovania obrazu a po jej zlúčení na Katedre aplikovanej informatiky FMFI UK

1986 – 1989 – odborný asistent na Katedre teoretickej kybernetiky MFF UK

1982 – 1986 – interná ašpirantúra na Katedre teoretickej kybernetiky MFF UK

1981 – 1982 – základná vojenská služba

1980 – 1981 – interná ašpirantúra na Katedre teoretickej kybernetiky MFF UK

Milan Ftáčnik počas svojej profesionálnej kariéry pôsobil ako výkonný koordinátor projektu Culture 2000 Virtual Heart of Central Europe. V súčasnosti zastáva pozíciu predsedu Slovenskej informatickej spoločnosti, člena Rady vlády SR pre digitalizáciu verejnej správy a jednotný digitálny trh a tiež poradcu ministra školstva SR pre prípravu Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania.

Milan Ftáčnik hovorí plynule anglicky a rusky. Pasívne ovláda nemecký a poľský jazyk. V roku 1980 získal Cenu ministra školstva SSR. Medzi jeho profesionálne záujmy patrí oblasť spracovania obrazovej informácie, vizuálnej bezpečnosti, reforma verejnej správy, vzdelávacia politika a informatizácia spoločnosti. Narodil sa 30. októbra 1956, je ženatý a je otcom troch detí.

Výsledky práce Milana Ftáčnika

Minister školstva (1998 – 2002)

Prijatie dokumentu Milénium – Koncepcia rozvoja školstva na 10 – 15 rokov
Prijatie nového zákona o vysokých školách
Presadenie princípu, že platy učiteľov majú rásť rýchlejšie ako platy zamestnancov verejnej správy

Starosta Mestskej časti Petržalka (2006 – 2010)

Výmena okien na všetkých materských a základných školách v mestskej časti
Obnova 50 verejných detských ihrísk a nenáročné športoviská pre deti a mládež
Zavedenie elektronických aukcií a zverejňovanie informácií nad rámec zákona

Primátor mesta Bratislava (2010 – 2014)

Zníženie zadĺženia mesta o 40 mil. eur
Získanie 300 mil. eur z európskych fondov na dopravné projekty v Bratislave (nové trolejbusy, nové električky, oprava Starého mosta, príprava opravy všetkých električkových radiál)
Otvorená samospráva ako princíp fungovania mesta voči občanom – prijatie 60 protikorupčných opatrení, čím sa Bratislava stala 4. najtransparentnejším mestom v Slovenskej republike

PRE SLUŠNÝ ŽIVOT V KRAJI

Bratislavský kraj potrebuje zmenu. Súčasný predseda BSK Pavol Frešo po ôsmich rokoch na jeho čele už vyčerpal svoje možnosti pri jeho riadení. Uchádzam sa o Vašu dôveru ako kandidát na predsedu Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) a pripravujem volebný program, čo všetko treba v našom kraji zlepšiť. Chcem, aby sa Bratislava ako jadro kraja rozvíjala v súčinnosti s prímestskými okresmi a aby sa riešili problémy v doprave, strednom školstve, sociálnej oblasti a zdravotníctve, územnom a ekonomickom rozvoji, kultúre a cestovnom ruchu. Predkladám Vám tézy môjho volebného programu, ktorý budem postupne dopĺňať v spolupráci s odborníkmi, aby z neho vznikol ucelený volebný program na päťročné volebné obdobie. Budem pozorne počúvať pripomienky a návrhy primátorov, starostov a starostiek, ktorí stoja v čele bratislavských mestských častí, miest a obcí Bratislavského kraja. A budem veľmi vďačný za konštruktívne pripomienky a návrhy na doplnenie či zlepšenie programu od každého občana nášho kraja.

Doprava

 • Zvýšiť podiel cestujúcich vo verejnej doprave, ktorá bude spĺňať štandardy rýchlosti, obslužnosti, spoľahlivosti, bezpečnosti a bude konkurencieschopná s individuálnou automobilovou dopravou
 • Prehodnotiť integrovanú dopravu na základe prieskumu potrieb cestujúcich na území kraja a pretvoriť ju na plnohodnotný Integrovaný dopravný systém. Aj tým, že sa zabezpečí lepšia dopravná integrácia a nadväznosť železničnej, autobusovej prímestskej a mestskej dopravy (prieskum by sa uskutočnil cez smartfóny a telekomunikačných operátorov ako napríklad v Berlíne)
 • Obmedziť prejazd kamiónov a nákladnej dopravy po cestách III. triedy a cez intravilán obcí a miest
 • Budovať obchvaty miest (Pezinok, Modra a ďalšie) a opravovať cesty podľa významu
 • Podporovať využitie železničnej dopravy na vnútromestskú prepravu a na obsluhu satelitných obcí a miest (S-bahn)

Vzdelávanie

 • Poskytnúť žiakom stredných škôl vzdelanie s vysokou kvalitou a šancou uplatniť sa na trhu práce
 • Poskytnúť žiakom stredných škôl digitálne zručnosti potrebné v pracovnom procese
 • Pokračovať v optimalizácii siete stredných škôl, vrátane neštátnych
 • Rozvíjať odborné vzdelávanie pre potreby praxe
 • Spolupracovať s vysokými školami pri riešení regionálnych problémov

Sociálne veci a zdravotníctvo

 • Pripraviť Program pre rozvoj nájomného bývania v kraji
 • Rozvíjať kvalitné sociálne služby pre zdravotne postihnutých, sociálne odkázaných seniorov a ďalšie ohrozené skupiny
 • Vykonať kontrolu výhodnosti zmlúv na prenájom nemocníc patriacich do kompetencie BSK
 • Zmeniť polikliniku Karlova Ves na vzorovú nemocnicu
 • Podporovať rozvoj zamestnanosti v ďalších sídlach kraja s cieľom znížiť dochádzku do jedného centra

Územný rozvoj a životné prostredie

 • Riešiť neriadený rozvoj satelitov v okolí Bratislavy – napr. Bernolákovo, Chorvátsky Grob, Slovenský Grob, Ivanka pri Dunaji, Svätý Jur, Viničné, Čierna Voda –  prostredníctvom územného plánu BSK obmedziť ich priestorový rast a predpísať im vybavenosť na očakávaný počet obyvateľov (školy, lekárne, sociálne zariadenia, kultúrne a športové zariadenia)
 • Zrevitalizovať nevyužívané objekty vo vlastníctve kraja a dať im nové atraktívne funkčné využitie s prioritou využitia pre školstvo, telovýchovu, komunitné centrá, sociálne zariadenia, denné centrá pre seniorov, a pod.
 • Pripraviť a založiť nové krajinárske parky na okraji mesta Bratislavy – Záhorská Bystrica, Petržalka, Rača a Vajnory
 • Spracovať Akčný plán územného rozvoja BSK tak, aby kraj bol aktívnym aktérom regionálneho rozvoja

Ekonomický rozvoj kraja

 • Aktívne komunikovať s podnikateľskými subjektmi v kraji a riešiť otázky územného rozmeru podnikania a dostatku pracovných síl v kraji
 • Rozvinúť a podporiť poľnohospodársku prvovýrobu a spracovanie poľnohospodárskych produktov vo vidieckych obciach, vrátane zvýšenia produkcie zeleniny a podpory pre ovocinárstvo
 • Využiť inovatívny potenciál kraja na rozvoj synergií medzi vysokými školami, výskumnými inštitúciami a podnikateľskými subjektmi
 • Riešiť štatisticky nadhodnotený ukazovateľ HDP na hlavu, ktorý nezodpovedá reálnemu ekonomickému výkonu kraja

Rekreácia a cestovný ruch

 • Založiť v regióne sieť kúpalísk – prírodných, alebo ekokúpalísk – s napojením na prírodný tok a so samočistením
 • Podporovať výstavbu a zakladanie kúpeľov a relaxačných zariadení na miestach s nevyužitými termálnymi prameňmi
 • Podporiť v kraji založenie regionálneho zábavného parku
 • Podporovať kongresový turizmus v regióne v kombinácií s poznávacím turizmom
 • Podporovať vinohradnícke a vinárske tradície v kraji

Prepojenie Bratislavy a kraja

 • Podporovať rozvoj Bratislavy a jej funkčného územia, ktoré tvoria takmer všetky obce a mestá Bratislavského kraja, ako jeden celok, nie rozvoj jedných na úkor druhých
 • Na spoločný rozvoj Bratislavy a jej funkčného územia využiť najmä európske fondy, predovšetkým z Integrovaného regionálneho operačného programu
 • Preskúmať podrobnejšie podľa najmodernejších metodík dopravné, školské, sociálne, kultúrne a iné väzby, ktoré tvoria obsah a rozsah prepojenia mesta Bratislavy a jej funkčného územia
 • Pripraviť návrh na vytvorenie osobitného územného celku Veľká Bratislava, ktorý by zahŕňal Bratislavu a jej skutočné funkčné územie vrátane spoločného riadenia rozvoja
 • Rozvíjať Bratislavský kraj ako smart región, ktorý bude na svoje riadenie využívať inteligentné technológie v oblasti dopravy, ochrany životného prostredia, bezpečnosti a na zvýšenie kvality života v kraji

 

Milan Ftáčnik

POSLEDNÁ ROZLÚČKA s Milanom Ftáčnikom (64): Zbohom mu prišli dať Fico aj Dzurinda
BRATISLAVA – Posledné zbohom. Koncom minulého týždňa zasiahla Slovensko správa o úmrtí bývalého primátora Bratislavy, starostu Petržalky a ministra školstva Milana Ftáčnika, ktorý prehral boj…
Bratislava smúti. Minútou ticha si Petržalčania uctili pamiatku Milana Ftáčnika
BRATISLAVA – Na miestnom úrade v bratislavskej Petržalke je sprístupnená kondolenčná kniha v súvislosti s úmrtím bývalého starostu Petržalky Milana Ftáčnika. Mestská časť o tom…
Slová plné smútku aj uznania: Komunálni politici spomínajú na Milana Ftáčnika
BRATISLAVA (Redakcia/TASR) – Slovensko zasiahla smutná správa. Po ťažkej chorobe nás navždy opustil bývalý primátor Bratislavy, minister školstva, politik a vysokoškolský pedagóg Milan Ftáčnik. Jeho…
ŠOK! Nečakane zomrel bývalý primátor Bratislavy
BRATISLAVA – Smutná správa. Nečakane vo veku 64 rokov zomrel bývalý minister školstva, primátor Bratislavy, politik a vysokoškolský pedagóg Milan Ftáčnik. Informáciu o jeho úmrtí priniesol…
ŠKANDÁL vo vodárňach. Exšéf Infra Services dostal štedré odstupné, no vo firme ďalej pôsobí. Mesto žiada tvrdú nápravu
BRATISLAVA – Dostal lukratívne odstupné, no nikam neodišiel. Bývalý generálny riaditeľ dcérskej spoločnosti mestských vodární Milan Hutkai dostal kráľovské odstupné. Po tom, čo k 31.…
Komentár Miroslava Draguna: Vallova rozprávka o transparentnosti pri výbere šéfov mestských podnikov
BRATISLAVA – Bratislava má dlhé roky rôznorodé skúsenosti s výberom šéfov mestských podnikov. Od politických nominácií poslancov do predstavenstiev firiem cez Ftáčnikových odborníkoch vo vedení firiem…
Vallo je takmer pol roka vo funkcii primátora. Tu sú plusy aj mínusy jeho politiky
BRATISLAVA – Vo funkcii je už takmer pol roka. Reč je o bratislavskom primátorovi Matúšovi Vallovi, ktorému sa v novembrových voľbách podarilo poraziť svojich súperov.…
Novým bratislavským mestským kontrolórom bude bývalý Ftáčnikov človek
BRATISLAVA – Novým mestským kontrolórom Bratislavy bude od mája Marián Miškanin. Je súčasným riaditeľom Daňového úradu pre vybrané daňové subjekty a v minulosti pôsobil ako…
Bratislava stojí opäť pred veľkým rozhodnutím. Mesto zažilo už niekoľkých primátorov
BRATISLAVA – Pred nastávajúcimi komunálnymi voľbami TASR prináša prehľad doterajších primátorov jednotlivých krajských miest. Primátori mesta Bratislava od roku 1990: Mgr. Peter Kresánek: 1990 –…
Drží sa zubami-nechtami: Exprimátor Ftáčnik chce znovu kandidovať vo voľbách
BRATISLAVA – Zdá sa, že na odchod z veľkej politiky ešte rozhodne nemyslí. Bývalý šéf Bratislavy Milan Ftáčnik má podľa našich informácií aj po prehre…
Ftáčnik obvinil Smer za to, že neuspel vo voľbách
BRATISLAVA – O výsledku Milana Ftáčnika, ktorý neuspel v boji o kreslo šéfa Bratislavského samosprávneho kraja (BSK), je podľa krajského predsedu strany Smer-SD Martina Glváča…
VIDEO Volebný podvod! Krajcer odhalil tajomstvá svojich súperov
BRATISLAVA – Veľkí favoriti podvádzajú už teraz! Také bolo posolstvo jedného z kandidátov na bratislavského župana Daniela Krajcera, ktorý sa do svojich rivalov pustil v…
Aliancia za rodinu opäť traumatizuje Slovákov: FOTO Zneužitie detí pred voľbami
BRATISLAVA – Anton Chromík sa opäť pripomenul. Muž, ktorý stojí za referendom za rodinu, ktoré sa v roku 2015 skončilo fiaskom, sa tentoraz zapojil do…
Toto ste ešte nezažili! Ftáčnik vypenil priamo pred kamerami
BRATISLAVA – Debata o bezplatnej doprave v Bratislavskom kraji dráždi. V televíznej debate dokonca Milan Ftáčnik neudržal nervy na uzde a niekoľkokrát na bratislavského župana Pavla Freša vypenil.…
Prieskum ukazuje zmenu. Bratislavský kraj by mal nového župana
BRATISLAVA – Ak by sa voľby predsedu samosprávneho kraja konali na prelome septembra a októbra, v Bratislavskom samosprávnom kraji (BSK) by zvíťazil bývalý primátor Bratislavy…
Kusý a Ftáčnik vracajú úder. Reagujú na obvinenie Krajcera
BRATISLAVA – Daniel Krajcer nevie, o čom hovorí. Na moju kampaň neprispieva žiadna agentúra, ale iba fyzické osoby. Uvádza to v stanovisku kandidát na predsedu…
Kontakt na redakciu